สุขสันต์วันสงกรานต์
สรงน้ำพระในวันสงกรานต์2561 ของ จนท.ศสข.๔ (นครราชสีมา)
กิจกรรม 5 ส. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
จนท.ศสข.4 (นครราชสีมา)ร่วมใจในกิจกรรม 5 ส. (ก่อนทำ)
กิจกรรม 5 ส. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
จนท.ศสข.4 (นครราชสีมา)ร่วมใจในกิจกรรม 5 ส. (หลังทำ)
วันที่ 27 มีนาคม 61 จังหวัดสุรินทร์
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
วันที่ 28 มีนาคม 61 จังหวัดอุบลราชธานี
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
วันที่ 29 มีนาคม 61 จังหวัดศรีสะเกษ
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
วันที่ 30 มีนาคม 61 จังหวัดบุรีรัมย์
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
กิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๒- ๓ พฤษภาคม ๖๐
นายสมชาย แก้วกระจาย ผอ.ศสข ๔ (นม) นำข้าราชการและลูกจ้าง ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ ปรับพื้นที่ รอบอาคารและบริเวณใกล้เคียง
วันที่ ๔ มิถุนายน ๖๐
ศสข ๔ (นครราชสีมา)ทำการรื้อถอนอุปกรณ์ชุด ATM ที่ไม่ได้ใช้งาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัด สุริทร์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐

Home

ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA งบประมาณปี 2561

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 news

การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 22 มิถุนายน 2561

22 6 61

ผู้ปฎิบัติ นายสิงหา บุตรศรีภูมิ /นายวินะรุด สู้ศึก /นายโยธิน สง่าเนตร

-------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18-20 มิถุนาย 2561 news

ดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
และเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม(FTX)การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
ประจำปี 2561(C-MEX18) ณ พื้นที่กองบัญชาการช่วยงบที่ 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ฝกรวม18 20 06 61

จนท.ผู้ปฏิบัติงาน นายสิงหา บุตร ศรีภูมิ/นายกังวาล ยะสูงเนิน/นายโยธิน สง่าเนตร

------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2561
 

การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุริทร์ 
วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2561

ถปภสรนทร11 19 5 61

จนท.ผู้ปฏิบัติงาน นายศุภชัย ศรีแสง/นายพิชิต วงศาธาดา/นายโยธิน สง่าเนตร

************************************************************

อ่านเพิ่มเติม: ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA งบประมาณปี 2561