กิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๒- ๓ พฤษภาคม ๖๐
นายสมชาย แก้วกระจาย ผอ.ศสข ๔ (นม) นำข้าราชการและลูกจ้าง ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ ปรับพื้นที่ รอบอาคารและบริเวณใกล้เคียง
วันที่ ๔ มิถุนายน ๖๐
ศสข ๔ (นครราชสีมา)ทำการรื้อถอนอุปกรณ์ชุด ATM ที่ไม่ได้ใช้งาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัด สุริทร์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐
วันที่ 30 มกราคม 2561
บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด เข้าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและติดต้ังสายดินระบบเครื่องมือสื่อสาร ศสข.4 (นครราชสีมา)

Home

ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA งบประมาณปี 2561

วันที่ 3-7 มีนาคม  2561  news

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ 
พร้อมอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมฯ 4-5 มีนาคม 2561 ณ วัดสมุทรโคคม
ตำบลแหมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

03 61ครม.เพชรบร

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ 
พร้อมอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมฯ 5-6 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5
บ้านห้วยทรายใต้ ถนนเขตวนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

03 61 2ครม.เพชรบร

จนท.ปฏิบัติงาน นายประภวัต ธรรมจันทึก/ นางวารินทร์ ประเสริฐนู/นายพิชิต ธาดาวงษา/
นายวินารุด สู้ศึก/นายโยธิน สง่าเนตร

************************************************************

อ่านเพิ่มเติม: ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA งบประมาณปี 2561