กิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๒- ๓ พฤษภาคม ๖๐
นายสมชาย แก้วกระจาย ผอ.ศสข ๔ (นม) นำข้าราชการและลูกจ้าง ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ ปรับพื้นที่ รอบอาคารและบริเวณใกล้เคียง
วันที่ ๔ มิถุนายน ๖๐
ศสข ๔ (นครราชสีมา)ทำการรื้อถอนอุปกรณ์ชุด ATM ที่ไม่ได้ใช้งาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัด สุริทร์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐
วันที่ 30 มกราคม 2561
บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด เข้าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและติดต้ังสายดินระบบเครื่องมือสื่อสาร ศสข.4 (นครราชสีมา)

Home

ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA งบประมาณปี 2561

วันที่ 3-7 มีนาคม  2561  news

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ 
พร้อมอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมฯ 4-5 มีนาคม 2561 ณ วัดสมุทรโคคม
ตำบลแหมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

03 61ครม.เพชรบร

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ 
พร้อมอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมฯ 5-6 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5
บ้านห้วยทรายใต้ ถนนเขตวนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

03 61 2ครม.เพชรบร

จนท.ปฏิบัติงาน นายประภวัต ธรรมจันทึก/ นางวารินทร์ ประเสริฐนู/นายพิชิต ธาดาวงษา/
นายวินารุด สู้ศึก/นายโยธิน สง่าเนตร

************************************************************

วันที่ 3-7 ภุมภาพันธ์ 2561 

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ
พร้อมอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมฯ ณ มณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ว่าการอำเภอมะขาม จังหวัดจันทร์บุรี ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561
 

จนทบร3 7

จนท.ผู้ปฎิบัติงาน นายประภวัต ธรรมจันทึก/นายพิชิต ธาดาวงษา/นายวินะรุด สู้ศึก/นายโยธิน สง่าเนตร 

***************************************************************

วันที่ 28-30 มกราคม 2561 

การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

p trad28 30 1 61 


จนท.ปฏิบัติ นายกังวาล ยะสูงเนิน/นายศุภชัย ศรีแสง/นายโยธิน สง่าเนตร

*******************************************************************************************

วันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฏิบัติพระกรณียกิจ ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) 
ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

*********************************************************************

วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฏิบัติพระกรณียกิจ ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

*********************************************************************

วันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฏิบัติพระกรณียกิจ ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

*********************************************************************

วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสาร
เพื่อถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฏิบัติพระกรณียกิจ ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์

*********************************************************************

วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี

*********************************************************************

วันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2560
ปฎิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร เพื่อถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู หนองคาย แอละจังหวัดอุดรธานี โดยทรงประทับแรม
ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

จนท. นายสิงหา บุตรศรีภูมิ/นายกังวาล ยะสูงเนิน/นายโยธิน สง่าเนตร

*********************************************************************

วันที่ 20-30 ตุลาคม 2560
ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 20-30 ต.ค.60

ripR9

จนท.ปฏิบัติงาน นายสิงหา บุตรศรีภูมิ/นายกังวาล ยะสูงเนิน/นายพิชิต ธาดาวงษา/
นายศุภชัย ศรีแสง/นายวินะรุด สู้ศึก/นายโยธิน สง่าเนตร

*********************************************************************