ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 4 กันยายน 2560news

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายภารกิจให้ ศสข.4(นม) นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
เดินทางไปทำการเชื่อมโยงเครือข่าย ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

040960

ผู้ปฏิบัติงาน นายประภวัต ธรรมจันทึก/นายพิชิต ธาดาวงษา/นายโยธิน สง่าเนตร

********************************************************

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 

รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ของศสข.4 (นม) สนับสนุนภารกิจ ครม.สัญจร
อำเภอโนนแดง และ มทส. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

21 22 8 60

ผู้ปฎิบัติงาน นายสมชาย แก้วกระจาย/นายสิงหา บุตรศรีภูมิ/นายพิชิต ธาดาวงษา/นายวินะรุด สู้สึก

นายศุภชัย ศรีแสง/นายโยธิน สง่าเนตร

***************************************************

อ่านเพิ่มเติม: ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA ปีงบประมาณ 2560