สถานที่ต้ัง

 

 plan1

 

plan2

 

โทร 044-242995 ต่อ 36441-43