สุขสันต์วันสงกรานต์
สรงน้ำพระในวันสงกรานต์2561 ของ จนท.ศสข.๔ (นครราชสีมา)
กิจกรรม 5 ส. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
จนท.ศสข.4 (นครราชสีมา)ร่วมใจในกิจกรรม 5 ส. (ก่อนทำ)
กิจกรรม 5 ส. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
จนท.ศสข.4 (นครราชสีมา)ร่วมใจในกิจกรรม 5 ส. (หลังทำ)
วันที่ 27 มีนาคม 61 จังหวัดสุรินทร์
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
วันที่ 28 มีนาคม 61 จังหวัดอุบลราชธานี
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
วันที่ 29 มีนาคม 61 จังหวัดศรีสะเกษ
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
วันที่ 30 มีนาคม 61 จังหวัดบุรีรัมย์
จนท.ศสข4 (นครราชสีมา)ออกนิเทศงานและ pm ลูกข่ายตามแผนปฏิบัติงานครั้งที่ 1
กิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๒- ๓ พฤษภาคม ๖๐
นายสมชาย แก้วกระจาย ผอ.ศสข ๔ (นม) นำข้าราชการและลูกจ้าง ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ ปรับพื้นที่ รอบอาคารและบริเวณใกล้เคียง
วันที่ ๔ มิถุนายน ๖๐
ศสข ๔ (นครราชสีมา)ทำการรื้อถอนอุปกรณ์ชุด ATM ที่ไม่ได้ใช้งาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัด สุริทร์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา)เข้านิเทศงานและpm จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
sky๐๔ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ๒๕๖๐

Home

ภารกิจรถนยต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่แบบ FTDMA ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 4 กันยายน 2560news

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายภารกิจให้ ศสข.4(นม) นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
เดินทางไปทำการเชื่อมโยงเครือข่าย ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

040960

ผู้ปฏิบัติงาน นายประภวัต ธรรมจันทึก/นายพิชิต ธาดาวงษา/นายโยธิน สง่าเนตร

********************************************************

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 

รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ของศสข.4 (นม) สนับสนุนภารกิจ ครม.สัญจร
อำเภอโนนแดง และ มทส. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

21 22 8 60

ผู้ปฎิบัติงาน นายสมชาย แก้วกระจาย/นายสิงหา บุตรศรีภูมิ/นายพิชิต ธาดาวงษา/นายวินะรุด สู้สึก

นายศุภชัย ศรีแสง/นายโยธิน สง่าเนตร

***************************************************

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560

จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับการสนับสนุนรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ของศสข.4 (นม)
เพื่อไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
เสด็จมาทรงยกช่อฟ้าและทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโปสถ ณ วัดบ้านโอ้น ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

15 17 ส.ค.60


เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายสิงหา บุตรศรีภูมิ/นายกังวาล ยะสูงเนิน/นายโยธิน สง่าเนตร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 30 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 

ศสส.สป.มอบหมายให้ ศสข.4(นม.)เป็นตัวแทนในการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากร
ในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ของกรมป้องกันภัยฯ
ณ กองการสัตว์และการเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา และได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมนำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ เข้าร่วมการฝึกดังกล่าวฯ
ดังนี้ นายสมชาย แก้วกระจาย/นายประภวัต ธรรมจันทึก/นายสิงหา บุตรศรีภูมิ/นายพิชิต ธาดาวงษา/
นายศุภชัย ศรีแสง/นายวินะรุด สู้ศึก/นายโยธิน สง่าเนตร

ปภ30 7 07 60

-------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายภารกิจให้ ศสข ๔ นำรถยนต์
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวาย
ความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

 23 26 05 60

ประจำกองอำนวยการ นายสมชาย แก้วกระจาย ผอ.ศสข๔ (นม) 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสิงหาฯ/นายวินะรุดฯ/นายโยธินฯ
------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายภารกิจให้ ศสข ๔ นำรถยนต์
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ เชื่องโยงเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวาย
ความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในการร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.
---------------------------------------------------------------

 

15 18 05 60

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ นายประภวัตฯ/นายพิชิต/นายโยธินฯ 

 -----------------------------------------------------------------------------

2 3

set4 5 05 60

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ นายกังวาลฯ/นายศุภชัยฯ/นายโยธินฯ

-----------------------------------------------------