นิเทศงาน/pm ลูกข่าย

วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2560
ศสข.4 (นครราชสีมา) เข้านิเทศงาน/pm ลูกข่าย งบประมาณปี 2560
ครั้งที่ 1
ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์/สุรินทร์/ศรีสะเกษ/และอุบลราชธานี
โดย มีนายประภวัต ธรรมจันทึก/นายสิงหา บุตรศรีภูมิ/นายพิชิต ธาดาวงษา/นายวินะรุด สู้ศึก
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
----------------------------------------------------------------------------------

จังหวัดบุรีรัมย์

130660

จังหวัดสุรินทร์

140660

จังหวัดศรีสะเกษ

150660

จังหวัดอุบลราชธานี

160660

-----------------------------------------------------------------------------------