การพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2547 งวดที่....... 

งวดที่

ช่วงดำเนินการ

งาน / กิจกรรม

ปริมาณ

งบประมาณที่ใช้ (บาท)

  บุคลากร / ส่วนที่ได้รับการพัฒนา  

พื้นที่ดำเนินการ

ตามแผน นอกแผน
1 19 พ.ย. - 30
 ธ.ค. 46
OJT ระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ( รุ่นที่ 1 ) 1 คน - ไม่มี นายวินะรุด สู้ศึก ศสส.สป.
24 พ.ย.46 OJT
IP Star, Voice over IP(Passport), VCS
(รถวิดีทัศน์ทางไกลแบบเคลื่อนที่เร็ว)
5 คน - ไม่มี นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี
นายวัชระ เรืองฤทธิ์
นายสังวรณ์ คงเมือง
นายกังวาล ยะสูงเนิน
นายศุภชัย ศรีแสง
ศสข.4 (นม)
               
               
 

2

 

12 - 13 ก.พ.47 อบรมแนวทางการดำเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 - 1 คน จังหวัดดำเนินการ นายธนิต ฉันทากร โรงแรมโกลเด้นวัลเล่ย์เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
26 - 27  ก.พ.47 อบรมแนวทางการดำเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 6 - 2 คน จังหวัดดำเนินการ นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี
นายสมชาย แก้วกระจาย
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 จ.นครราชสีมา
11 มี.ค.47 อบรมสัมมนา จนท.บริหารข้อมูลข่าวสาร(CIO) และ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ(CTO) จังหวัดนครราชสีมา - 2 คน จังหวัดดำเนินการ นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ
นายวินะรุด สู้ศึก
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
จ.นครราชสีมา
               
               
3 28 -30 มิ.ย.47 อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา(GIS)
( ครั้งที่ 1 )
- 2 คน POC
นครราชสีมา

นายสังวรณ์ คงเมือง
นายศุภชัย ศรีแสง

ม.ราชภัฏนครราชสีมา
( โดย ม.อุบลราชธานี )
               
               
4 21 - 23 ก.ค.47 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 2 คน - เบิกจากส่วนกลาง นายสังวรณ์ คงเมือง
นายศุภชัย ศรีแสง
ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสารฯ
กรุงเทพฯ
4 - 5 ส.ค.47 อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา(GIS)
( ครั้งที่ 2 )
- 1 คน POC
นครราชสีมา
นายสังวรณ์ คงเมือง ม.ราชภัฏนครราชสีมา
( โดย ม.อุบลราชธานี )
13 - 14 ส.ค.47 อบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร - 8 คน

ศูนย์พัฒนา
ข้าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา

นายวัชระ เรืองฤทธิ์
น.ส.ชโลบล ลิปตะสิริ
นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ
นายกังวาล ยะสูงเนิน
นางวารินทร์ ประเสริฐนู
นายวินะรุด สู้ศึก
นายสมศักดิ์ หนูแก้ว
นายโยธิน สง่าเนตร
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Update :  ธีระวุฒิ ฤกษ์ฉว101510 สิงหาคม 2547