การพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2548 งวดที่....... 

งวดที่

ช่วงดำเนินการ

งาน / กิจกรรม

ปริมาณ

งบประมาณที่ใช้ (บาท)

  บุคลากร / ส่วนที่ได้รับการพัฒนา  

พื้นที่ดำเนินการ

ตามแผน นอกแผน
1 11-22 ต.ค.47 อบรมหลักสุตร " ระบบเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง"  -  -  - นายกังวาล  ยะสูงเนิน ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
          นายวินะรุด  สู้ศึก  
             
12-25 ธ.ค.47 อบรมหลักสูตร " ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล "  -  -  - นายธนิต   ฉันทากร ห้องประชุมโรงแรมตรัง
          นายธีระวุฒิ  ฤกษ์ฉวี  
          นายสมชาย  แก้วกระจาย ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
          นายวินะรุด  สู้ศึก  
             
               
               
 

2

 

14-23 ม.ค.48 อบรมหลักสูตร " ระบบ ATM "  -  -  - นายสังวรณ์  คงเมือง ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
          นายสุชาติ   บุตรศรีภูมิ  
             
28 ก.พ. - 11 อบรมหลักสูตร " ระบบ  Data  Communication "  -  -  - นายสังวรณ์  คงเมือง ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
มี.ค. 48         นายสุชาติ  บุตรศรีภูมิ  
             
14-23 มี.ค.48 อบรมหลักสูตร  " ATM "  -  -  - นายสังวรณ์  คงเมือง ประเทศออสเตรเลีย
             
23 มี.ค. -3 อบรมหลักสูตร " ระบบเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง "  -  -  - นายธีระวุฒิ  ฤกษ์ฉวี ประเทศญี่ปุ่น
เม.ย.48            
               
               
3 18-22 เม.ย.48 อบรมหลักสูตร " ATM   &  Data  Communication "  -  -  - นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
             
8-18 พ.ค.48 อบรมหลักสูตร  " ระบบ  Data  Communication "  -  -  - นายสมชาย  แก้วกระจาย ประเทศออสเตรเลีย
             
2-5 พ.ค.48 อบรมหลักสูตร " ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า  DC Power supply "  -  -  - นายศุภชัย  ศรีแสง ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
             
19 พ.ค.48 อบรมหลักสูตร " การถ่ายทอดสดทาง Website "  -  -  - นายวินะรุด  สู้ศึก ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ชั้น 3
             
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 48 อบรมสูตร " ระบบโทรศัพท์ "  -  -  - นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
             
20-24 มิ.ย.48 อบรมหลักสูตร " ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสื่อสารข้อมูล "  -  -  - นายสังวรณ์  คงเมือง ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
             
               


Update :
  วารินทร์    ประเสริฐนู      180800 สิงหาคม 2549