การพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2549 งวดที่....... 

งวดที่

ช่วงดำเนินการ

งาน / กิจกรรม

ปริมาณ

งบประมาณที่ใช้ (บาท)

  บุคลากร / ส่วนที่ได้รับการพัฒนา  

พื้นที่ดำเนินการ

ตามแผน นอกแผน
1 4-15 ต.ค.48 อบรมหลักสูตร " การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครือข่ายของระบบฐานข้อมูลกลาง "  -  -  - นายสังวรณ์  คงเมือง ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
             
7-11 พ.ย. 48 อบรมหลักสูตร " On  The  Job  Training อุปกรณ์ Data Communication "  -  -  - นายสังวรณ์  คงเมือง

นายสุชาติ  บุตรศรีภูมิ

ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
31 ต.ค. - 4 พ.ย.48 อบรมหลักสูตร " On The Job Training อุปกรณ์ ATM "  -  -  -  
             
19-20 ธ.ค.48 อบรมการใช้งานระบบ " E-Conference "  -  -  - นายกังวาล  ยะสูงเนิน ห้องประชุม VIP  ชั้น 3
22-23 ธ.ค.48 และ E- Broadcast       นายวินะรุด  สู้ศึก ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
               
               
 

2

 

16-18 ก.พ.49 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  " การบริหารจัดการระบบ  VCS  (Video  Conferencecing  System)  -  - 4,160.- นายธนิต  ฉันทากร

นายสมชาย  แก้วกระจาย

นายสังวรณ์  คงเมือง

ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
               
               
3 19 ก.ค. - 8 ก.ย.49 อบรมหลักสูตรบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) ประจำปีงบประมาณ 2549  -  -  - นายธนิต   ฉันทากร วิทยาลัยมหาดไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


Update :
  วารินทร์   ประเสริฐนู   180915  สิงหาคม 2549