การพัฒนาบุคลากรของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2550
หน้าที่ 1 / 2
งวดที่ ช่วงดำเนินการ งาน / กิจกรรม ปริมาณ งบประมาณที่ใช้ บุคลากร / ส่วนที่ได้รับการพัฒนา พื้นที่ดำเนินการ
ตามแผน นอกแผน ( บาท )
1 30 ตุลาคม - อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาอุปกรณ์ 1 คน - เบิกจาก บริษัท สามารถ นายวินะรุด  สู้ศึก ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศสส.สป.
  3 พฤศจิกายน 2549 ประชุมวิดีทัศน์ทางไกล     คอมเทค จำกัด    
  6 - 10 พฤศจิกายน 2549 อบรมหลักสูตร ระบบจัดการฐานข้อมูล 1 คน - เบิกจาก บริษัท โปรเฟสชั่นนัล นายศุภชัย  ศรีแสง ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศสส.สป.
    และระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย     คอมพิวเตอร์ จำกัด    
    คอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความ          
    ปลอดภัย รุ่นที่ 1          
  13 - 17 พฤศจิกายน 2549 อบรมหลักสูตร ระบบจัดการฐานข้อมูล 1 คน - เบิกจาก บริษัทโปรเฟสชั่นนัล นายสมชาย  แก้วกระจาย ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศสส.สป.
    และระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย     คอมพิวเตอร์ จำกัด    
    คอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความ          
    ปลอดภัย รุ่นที่ 2          
  25 - 29 ธันวาคม 2549 อบรมหลักสูตร การจัดทำและการใช้ 1 คน - เบิกจาก บริษัทโปรเฟสชั่นนัล นายธีระวุฒิ  ฤกษ์ฉวี ส่วนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
    ระบบพัฒนาองค์ความรู้ E - Learning     คอมพิวเตอร์ จำกัด   กระทรวงมหาดไทย
2 มกราคม - มีนาคม 2550 ไม่มีการดำเนินงาน - - - - -
3 18 - 20 พฤษภาคม 2550 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 คน - 4,998.00 นายธนิต  ฉันทากร กิ่ง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
    การพัฒนาการทำงานเป็นทีม       นายธีระวุฒิ  ฤกษ์ฉวี  
            นายสมชาย  แก้วกระจาย  
               
หน้าที่ 2 / 2
งวดที่ ช่วงดำเนินการ งาน / กิจกรรม ปริมาณ งบประมาณที่ใช้ บุคลากร / ส่วนที่ได้รับการพัฒนา พื้นที่ดำเนินการ
ตามแผน นอกแผน ( บาท )
4 21 - 24 สิงหาคม 2550 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 3 คน - 12,360.00 นายธนิต  ฉันทากร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    " ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ "       นายธีระวุฒิ  ฤกษ์ฉวี  
            นายสมชาย  แก้วกระจาย  
  12 - 14 กันยายน 2550 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 1 คน - 4,486.00 นายสมชาย  แก้วกระจาย ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศสส.สป.
    ระบบฐานข้อมูลระดับผู้ปฏิบัติ          
Update : นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี  051512 ตุลาคม 2550