การพัฒนาบุคลากรของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
งวดที่ ช่วงดำเนินการ งาน / กิจกรรม ปริมาณ งบประมาณที่ใช้ บุคลากร / ส่วนที่ได้รับการพัฒนา พื้นที่ดำเนินการ
ตามแผน นอกแผน ( บาท )
๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ - P - นายธนิต  ฉันทากร โรงแรมโซฟีเทล จังหวัดขอนแก่น
    ระดับกลาง และนักวิชาการคอมพิวเตอร์       นายสมชาย  แก้วกระจาย ( ดำเนินการโดยกระทรวง
    ในหน่วยงานของจังหวัด       นายศุภชัย  ศรีแสง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ประชุมสัมมนา "การพัฒนาระบบ - P ๗๑๒.- นายธนิต  ฉันทากร โรงแรมรามาการ์เด้นท์
    เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง       ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
    หน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒"       ( ดำเนินการโดยกระทรวง
              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
๒๘ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  P - ๕,๐๘๒.- นายสมชาย  แก้วกระจาย ห้องประชุมชั้น ๓  ศสส.สป.
    " การจัดการระบบสารสนเทศ         ถ.วิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
    ของจังหวัด "  รุ่นที่ ๑          
รุ่นที่ ๑ ( ๑๓ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๑ ) เป็นวิทยากรบรรยาย การทำงานตาม P - ใช้งบประมาณ นายธีระวุฒิ  ฤกษ์ฉวี ห้องประชุมชั้น ๓  ( ห้อง VIP )
  รุ่นที่ ๒ ( ๑๕ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง     ของจังหวัด นายสมชาย  แก้วกระจาย ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
  ( รุ่นละ ๔๒ หน่วยงาน ) ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด     นครราชสีมา นายสังวรณ์  คงเมือง  
    ให้กับผู้นำเข้าข้อมูล / ผู้ดูแลระบบ       นายศุภชัย  ศรีแสง  
    ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล       นายวินะรุด  สู้ศึก  
    ( ๔๕ กลุ่มเรื่อง และ ๓๒ ตัวชี้วัด )          
๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  P - ๕,๑๑๒.- นายศุภชัย  ศรีแสง ห้องประชุมชั้น ๓  ศสส.สป.
    " การจัดการระบบสารสนเทศ       ถ.วิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
    ของจังหวัด "  รุ่นที่ ๓          
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  P - ๒,๑๓๘.- นายวินะรุด  สู้ศึก ห้องประชุมชั้น ๓  ศสส.สป.
    การใช้งานระบบสารบรรณ         ถ.วิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
    อิเล็กทรอนิกส์          
๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ VCS P - ๖,๒๓๖.- นายสมชาย  แก้วกระจาย โรงแรมตรัง
    (Video Conference System )       นายวินะรุด  สู้ศึก ถ.วิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๒๓ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร P - ? นายสังวรณ์  คงเมือง ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี
    การจัดการและดูแลระบบ Server       นายศุภชัย  ศรีแสง สารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
    รุ่นที่ ๒          
๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ - P ใช้งบประมาณ นายสังวรณ์  คงเมือง ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี
    ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาระบบฐาน     ของจังหวัด  
    ข้อมูลบุคคล ( โปรแกรม PPIS )     นครราชสีมา  
๑๐ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ฝึกอบรมหลักสูตร P - ใช้งบประมาณ นายวัชระ เรืองฤทธิ์ ศสข.๖ (ขอนแก่น)
    On the Job Training ระบบ ATM     ของ ศสส.สป. นายสังวรณ์  คงเมือง (ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
            นายศุภชัย  ศรีแสง ศสส.สป.มท.)
Update : นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี  ๒๙๑๖๐๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑