ปีงบประมาณ 2564
 
แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.63 ม.ค.- มี.ค.64 เม.ย.- มิ.ย.64 ก.ค.- ก.ย.64
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง      
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร      
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์      
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร      
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
     
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)      
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม      
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ      
แบบ รต.7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
               ศสข.4 (นม) ปีงบฯ พ.ศ. 2564
     
แบบ รต.8 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
               งาน/โครงการงบลงทุน ปีงบฯ พ.ศ. 2564
     


.....................................................................................................................................................
 

ปีงบประมาณ 2563
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค.- มี.ค.63 เม.ย.- มิ.ย.63 ก.ค.- ก.ย.63
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ
แบบ รต.7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
               ศสข.4 (นม) ปีงบฯ พ.ศ. 2563
แบบ รต.8 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
               งาน/โครงการงบลงทุน ปีงบฯ พ.ศ. 2563


.....................................................................................................................................................
 

ปีงบประมาณ 2562
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.61 ม.ค.- มี.ค.62 เม.ย.- มิ.ย.62 ก.ค.- ก.ย.62
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ
แบบ รต.7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
               ศสข.4 (นม) ปีงบฯ พ.ศ. 2562
-
แบบ รต.8 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
               งาน/โครงการงบลงทุน ปีงบฯ พ.ศ. 2562
-


.....................................................................................................................................................


ปีงบประมาณ 2561
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.60 ม.ค.- มี.ค.61 เม.ย.- มิ.ย.61 ก.ค.- ก.ย.61
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ

.....................................................................................................................................................


ปีงบประมาณ 2560
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.59 ม.ค.- มี.ค.60 เม.ย.- มิ.ย.60 ก.ค.- ก.ย.60
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ

.....................................................................................................................................................


ปีงบประมาณ 2559
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.58 ม.ค.- มี.ค.59 เม.ย.- มิ.ย.59 ก.ค.- ก.ย.59
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
รายงาน
รายเดือน
รายงาน
รายเดือน
รายงาน
รายเดือน
รายงาน
รายเดือน
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ


.....................................................................................................................................................
 

ปีงบประมาณ 2558
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.57 ม.ค.- มี.ค.58 เม.ย.- มิ.ย.58 ก.ค.- ก.ย.58
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร -
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
รายงาน
รายเดือน
รายงาน
รายเดือน
รายงาน
รายเดือน
รายงาน
รายเดือน
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ


.....................................................................................................................................................


ปีงบประมาณ 2557
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.56 ม.ค.- มี.ค.57 เม.ย.- มิ.ย.57 ก.ค.- ก.ย.57
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร x
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
รายงาน
รายเดือน
รายงาน
รายเดือน
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ


.....................................................................................................................................................


ปีงบประมาณ 2556
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.55 ม.ค.- มี.ค.56 เม.ย.- มิ.ย.56 ก.ค.- ก.ย.56
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ


.....................................................................................................................................................


ปีงบประมาณ 2555
 

แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.- ธ.ค.54 ม.ค.- มี.ค.55 เม.ย.- มิ.ย.55 ก.ค.- ก.ย.55
แบบ รต.1 ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต.2 สถิติจำนวนข่าวรับ-ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์
แบบ รต.3 สถิติการใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบ รต.4 การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา
                คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต.5 การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)
แบบ รต.5 การใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต.6 สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ
 

  ปีงบประมาณ 2554
แบบรายงาน  ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.- ก.ย.54 )
แบบ รต. ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต. สถิติจำนวนข่าว รับ - ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต. สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์ และ วิทยุสื่อสาร
แบบ รต. การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต. การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)   และ ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต. สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ
   
  ปีงบประมาณ 2553
แบบรายงาน  
แบบ รต. ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต. สถิติจำนวนข่าว รับ - ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต. สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์ และ วิทยุสื่อสาร
แบบ รต. การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต. การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS)   และ ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต. สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ
   
  ปีงบประมาณ 2552

แบบรายงาน

 
แบบ รต. ค่าใช้จ่ายด้านช่าง
แบบ รต. สถิติจำนวนข่าว รับ - ส่ง ทางโทรสาร
แบบ รต. สถิติการใช้ระบบโทรศัพท์ และ วิทยุสื่อสาร
แบบ รต. การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร
แบบ รต. การใช้ระบบวีดิทัศน์ (VCS) และ ระบบสื่อสารดาวเทียม
แบบ รต. สถิติข่าวโทรสารจำแนกหน่วยงานที่ใช้บริการ
      ข้อมูลเดิมที่จัดเก็บไว้ ก่อนไตรมาสที่ ๒
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๑
 
      การรับ - ส่งข่าว  
      สถิติด้านเครื่องมือสื่อสาร  
      ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม  

   .....................................................................................................................................