ข้อมูลทางวิชาการจากการ Training ในระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ระบบ เคเบิลใยแก้วนำแสง

         

ระบบ VCS

เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางสู่ยุคสารสนเทศ

         

Network Introduction

การเลือกเส้นทางและการออกแบบ

         

Installation and Setup

รูปแบบลักษณะการติดตั้ง

         

How To Upgrade Systems

การใช้เครื่องมือทดสอบ

         

Videoconferencing Roomsetting Design

         

คู่มือการใช้งาน TANDBERG 770/880/990

           

troubleshooting

ระบบ ATM

         

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

พื้นฐานระบบ ATM เบื้องต้น          

อุปกรณ์  VCS ที่ได้รับตามโครงการทางด่วนฯ 3

Overview of ATM - ATM Network          

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานระบบ VCS

             

ขั้นตอนการบริหารจัดการ TANDBERG MCU

ATM Architecture

         

features TANDBERG 880 MXP

ATM Services and Traffic Management          

installing TANDBERG 880 MXP

ATM Technology Summary          

คู่มือการใช้งาน TANDBERG 880 MXP

Introduction ( Passport )            

  คู่มือการใช้งาน(อย่างง่าย) TANDBERG 880 MXP

Passport hardware          

  download & upgrade S/W TANDBERG 880 MXP

Passport architecture          

 การใช้งานระบบ Network ของ VCS

Passport disk file system          

การทำงานร่วมกันในระบบ VCS (3-4 มิ.ย.2551)

Passport alarms              
Passport provisioning          

ระบบ Data Communication

          Introduction to Data Communication
          Networking Devices
ระบบ โทรศัพท์             The Internet and Routing
คำสั่งควบคุมตู้ชุมสาย MD110           WAN Technologies and Internet Security
Lazy dog (Click แล้ว Open Help File)          

IP Routing

Download page for MOI Staff          
การบันทึกเสียงฯ ให้อยู่ในระบบตอบรับอัตโนมัติ            
IP Phone ( ppt file )

ระบบ Supply & Ground

ภาพรวมโครงการและการเชื่อมโยงเครือข่าย

DC Power Supply (ATM)

การบริหารจัดการชุมสายฯ IP Phone

           

          -  Delta MCS 1800 Series

การบำรุงรักษาระบบชุมสายฯ IP Phone

         

          -  RMS Software Introduction

การใช้งานเครื่องโทรศัพท์ IP Phone 4018            

          -  SMR Product

การใช้งานเครื่องโทรศัพท์ IP Phone 4068

         

          -  Web Software Introduction

IP Phone ( pdf file )             Surge Protection

welcome IP Phone

           

          -  AC Line Surge Protection  

Installation PABX

           

          -  เทคนิคการเลือก Surge   

IP Phone 4018

           

      UPS

IP Phone 4068

            Grounding

PBX eConfiguration

             

PBX Maintenance

           

ISDN ( บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล TOT )

           

Network management Center ( UIH )

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ

           

Network MOI/UIH

พื้นฐานระบบ Network + ระบบรักษาความปลอดภัยฯ

             

Safety Internet + อุปกรณ์ในโครงการฯ

             

IDP Concept

             
               
 
  ธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี (มท) 45440  301400 มิถุนายน 2554