การใช้โทรศัพท์
ในพื้นที่ให้บริการของ

ศสข.4 (นครราชสีมา)
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี

เปรียบเทียบเฉพาะ
จังหวัดเครือข่าย