ทำเนียบผู้บริหาร
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่

ผู้ดำรงดำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

ร.ต.อ.กิตติ   ชำนาญ

 พ.ศ. 2508 - 2512

2

ร.ต.อ.มนตรี   บัวทรัพย์

 พ.ศ. 2512 - 2514

3

ร.ต.อ.อุปถัมภ์   แสงทอง

 พ.ศ. 2514 - 2518

4

นายวิชัย   ตันตระวรศิลป์

 พ.ศ. 2518 - 2520

5

นายมนัส   มธุรสสุนทร

 พ.ศ. 2520 - 2522

6

นายวาลัย   แสงศิริ

 พ.ศ. 2522 - 2527

7

นายสมศักดิ์   ปริปุณโณ

 1 พฤศจิกายน 2527 - 30 กันยายน 2542

8

นายธนิต   ฉันทากร

1 พฤศจิกายน 2542 - 30 มีนาคม 2557

9

นายสมชาย   แก้วกระจาย

31 มีนาคม 255730 กันยายน 2560

10

นายประภวัต   ธรรมจันทึก
นช.ฟฟ.อวส.รกน.ผอ.ศสข.4 (นม)

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

11

นายสิงหา   บุตรศรีภูมิ
นช.ฟฟ.อวส.รกน.ผอ.ศสข.4 (นม)

1 ตุลาคม 256117 มีนาคม 2562

12

นายสังวรณ์   คงเมือง

18 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน