ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

วิสัยทัศน์


   เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของ    
กระทรวงมหาดไทย ความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี พ.ศ.
2554
 

 
 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
2. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง ให้ตอบสนองการบริหารราชการและการบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
  และสนับสนุนภารกิจความมั่นคงของชาติ
4. เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ให้แก่ส่วนราชการเพื่อสนับสนุนระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสาขาต่าง ๆ
6. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
   

 

 

ตารางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน/กิจกรรมหลัก ปี 2550 - 2554
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
    การบริหารงานขององค์กร

 


พัฒนาและส่งเสริมการใช้
ICT ในองค์กร
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
และส่งผลให้การบริหารงานของ มท. และจังหวัด
ตลอกจนการให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
( พันธกิจ ข้อ 1, 3, 7 )
     1. พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลครบทุกภารกิจ
ของกอง/สำนัก เป็นไปตามมาตรฐานกลาง
     2.
พัฒนาระบบงานบริการในรูปแบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็น
การให้บริการผ่านเครือข่ายแบบ
On Line
(e-Service)
     3. มีระบบคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
ใช้งาน มีความมั่นคงปลอดภัย  เครือข่าย
การสื่อสารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกำหนดมาตรการรองรับ
เช่น จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน
ให้เพียงพอหรือทดแทน จัดหาซอฟต์แวร์
สำนักงานพื้นฐาน การบำรุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
 

แผนงานที่ 1.1
     พัฒนาระบบบริหาร (Back Office )
     และงานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
     (Front Office) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนงานที่ 1.2
     พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
     ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนและ
     บริหารงาน

แผนงานที่ 1.3
     จัดหาและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
    โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสาร

พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสาร
และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมถึงระดับจังหวัด และอำเภอ
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร
( พันธกิจข้อ 1, 3, 4 )
     1. พัฒนาระบบเครือข่ายสำรองเชื่องโยง
         ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด
     2. ปรับปรุงความเร็วการเชื่องโยงเครือข่าย
         ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด
     3. มีระบบเครือข่ายการสื่อสารให้บริการ
         ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 
แผนงานที่ 2.1
     พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร

แผนงานที่ 2.2
     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
      และให้บริการสื่อสาร     
3. บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานทั้งใน
    และนอก มท. ในลักษณะศูนย์ข้อมูลกลาง

ประสานการพัฒนาระบบสารสนเทศกับส่วนราชการ
ทั้งในและนอกสังกัด และจังหวัด ในลักษณะศูนย์ข้อมูลกลาง
ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
( MOC และ POC )
ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารระดับกระทรวง
และผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งส่งผ่านข้อมูลไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(PMOC)
( พันธกิจข้อ 1, 2 )

     1. ประกาศใช้มาตรฐานกลางของข้อมูล มท. และจังหวัด
     2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS)
          การตัดสินใจ(DSS) และ ผู้บริหารระดับสูง(EIS)
     3. จำนวนความร่วมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 
แผนงานที่ 3.1
     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
      และส่งเสริมการใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลาง

แผนงานที่ 3.2

     ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ
     สารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับต่าง ๆ
 
4. ศึกษาและพัฒนาระบบ และอุปกรณ์
    การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
พัฒนาให้มีระบบเครือข่ายสื่อสาร และจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม
( พันธกิจข้อ 3 )

แผนงานที่ 4.1
     เตรียมความพร้อมของระบบเครือข่ายสื่อสาร
     และการบริการสื่อสาร ในการบริหารราชการ
     ภาวะไม่ปกติ

แผนงานที่ 4.2
     พัฒนาและสนับสนุน ระบบสารสนเทศและ
     การสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
     และรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
 
5. เร่งรัดพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร
    ในองค์กร
พัฒนาความรู้ ความชำนาญด้าน ICT และสาขาอื่นที่จำเป็น
สำหรับองค์กร แก่บุคลากร เพื่อรองรับระบบงาน
ตามนโยบาย
e-Govemment  ของรัฐบาล
( พันธกิจข้อ 5, 6 )

แผนงานที่ 5.1
     พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
     ขีดความสามารถด้าน
ICT

แผนงานที่ 5.2
     พัฒนาบุคลากรในสาขาอื่นที่จำเป็นเพื่อ
     สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

แผนงานที่ 5.3
     สร้างศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน
ICT
 
6. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้
(KM)
    บุคลากรของ มท. และ ประชาชน

พัฒนาและส่งเสริมระบบจัดการองค์ความรู้ให้สามารถ
บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
( พันธกิจข้อ 5, 6 )

     1. จำนวนหน่วยงานที่ให้บริการ
 
แผนงานที่ 6.1
     พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้าน
ICT
7. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
    ให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
    ทรัพยากร
ICT ในความรับผิดชอบของ
    ศสส.สป.มท.

ผู้รับบริการมีความรู้ เห็นประโยชน์และใช้งานทรัพยากร
ICT
ของ มท. เพื่อบริการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
( พันธกิจข้อ 7 )
 
แผนงานที่ 7.1
     พัฒนาสื่อ รูปแบบและระบบการประชาสัมพันธ์   


  13
1050 มีนาคม 2550  
:  นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี  (มท)36441