ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ของ ศสส.สป.
(เนื้อหาเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. 2554)

 
 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ศสส.สป.ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ( ที่ /๒๕๕๐ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ )  

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ศสส.สป.ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ที่ ๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕)

   
  คู่มือการปฏิบัติงาน "ในการจัดฝึกอบรมฯ"
 

การจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 

 หลักสูตรของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว 

ในปีงบประมาณ

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
 
 

สรุปผลการจัดฝึกอบรม

แยกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๔๕
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ( งบประมาณ ของ สดร.สป. และ ศสส.สป. )
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ( งบประมาณ ของ บริษัทฯ คู่สัญญา )
ปีงบประมาณ ๒๕๔๗
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ( งบประมาณของ บริษัทฯ คู่สัญญา และ ศสส.สป. )
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
     
 

รายละเอียดของการจัดฝึกอบรม (ที่ผ่านมา)

การดำเนินงาน

ช่วงดำเนินการ

   
การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"

๑๙ พฤษภาคม - กรกฎาคม ๕๔๗

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ ๓

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

  ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากการ Training ตามโครงการฯ ทางด่วนข้อมูล ระยะที่ ๓
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด พร้อมการติดตั้ง ระยะที่ ๒

๕ ตุลาคม - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

  ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากการ Training ตามโครงการฯ
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด พร้อมการติดตั้ง ระยะที่ ๓

๖ พฤศจิกายน - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

  หนังสือขออนุมัติจัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ
  ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากการ Training ตามโครงการฯ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการทำงานเป็นทีม ของ ศสส.สป.

๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๕๕๐

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปีงบประมาณ ๕๕๐ มิถุนายน - ๒๗ กันยายน ๕๕๐
  หนังสือขออนุมัติจัดการฝึกอบรม
   

ลักสูตร " ระบบฐานข้อมูลฯ และระบบ GIS "
   

โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร ระบบ GIS
   

โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลฯ
   

หนังสือแจ้งให้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ( ศสข. และ สนจ.)
   

หนังสือขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรม
   

ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯ   ระบบฐานข้อมูลฯ   ระบบ GIS
   

หลักสูตร " การพัฒนา Website และ การใช้ Internet "
   

หลักสูตร " ทฤษฎีและการบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง "
   

หลักสูตร " ICT Project Management (Core Level) "
   

หลักสูตร " การใช้ระบบสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดที่   ประจำปี ๒๕๕๐ "

การจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ๑๐ มกราคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

การจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๒ กุมภาพันธ์ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

การจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
การจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

     ข้อมูล : นางทวีป  อิ่มเอิบ โทร.(มท) ๕๑๕๕๐