ข้อมูลทางวิชาการระบบสารสนเทศ 

 
  Unix เบื้องต้น ( เนื้อหา ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2 )  

  The windows Server 2003 Family

  Tape Backup                Module 1 : Introduction
               What is a Tape Autoloader?                Module 2 : Managing User and Computer Accounts 
               DLT VS80 Autoloader               Module 3 : Managing Groups
               คู่มือการใช้งานTape Backup 

  Windows Server 2003 System Enviroment ( *.ppt )

  VERITAS NetBackup

  Backup & Restore on Windows 2003 ( *.ppt )

  คู่มือการใช้งาน Database Server ( Sun Fire V240 )

  GDX ( Government Data Exchange )

               ( เนื้อหา ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2 ) 

               GDX Concept

  อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall ( *.ppt )

               ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

               FortiGate Antivirus Filewall Overview

  Collaborative Learning System ( *.pdf )

               Installing the FortiGate Unit

               คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เรียน

               Filewall Policies

               คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้สอน

               Protection Profiles

  Introduction to PL/SQL

               Logging and Alert Email

  สถาปัตยกรรมการนำเข้าข้อมูล

  IBM Product Spec

     

  Oracle data warehouse ( *.doc )

               IBM xSeries 226      

  คู่มือการใช้งานรายงานข้อมูลสำคัญของจังหวัด

               IBM xSeries 236  และ  คู่มือการ Operate เครื่องฯ         
  Solaris 10 ( *.ppt )        
  MOI server ( *.ppt )        
         
  ระบบรักษาความปลอดภัย ( Firewall )       ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล (นายอำนาจ ศรีพูนสุข)
  System Management Network       ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย (นายวิทยา สิงหราช)  
  ขั้นตอนการใช้งาน Desktop Management ( Hitachi JP/1 SD )       เอกสารประกอบการ Training
  ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle           การเข้าสู่ระบบงานฐานข้อมูลกลางจังหวัด
  E - Learning          การบันทึกและการเรียกดูรายงาน E-Form

          คู่มือการใช้ระบบงาน GDX อย่างย่อ
          การ Set ให้ IE มองเห็น Progress Bar การทำงานของ GDX   
          Tips and Technics การจัดการกับ Item ที่เป็น ไฟล์

เอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ( *.doc 22 หน้า )

       
         

มาตรฐานข้อมูล (ของศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด)

 
  การใช้งาน Oracle Web Portal ( *.pdf  77 หน้า )               File zip for Download     
  การใช้โปรแกรมระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ( *.doc  144 หน้า )                    1. How to Oracle SQL Daveloper  
  การจัดการระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด ( *.pdf  71 หน้า )                    2. Ms Access Migration Video  
  Oracle Database 10g Administration ( *.pdf  41 หน้า )                    3. Ms SQL Server Migration Video  
                         4. MySQL Migration Video  
                    วิธีการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Oracle SQL Developer  
                     ( โดย อ.อภิชาติฯ โทร. 081-6805108 )  


   ธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี  (มท) 36441  261156 กันยายน 255