สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2550
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
              หน้าที่ 1/4
ที่ หลักสูตร วัน / เดือน / ปี คน วัน สถานที่ ผู้เข้าอบรม อบรม/สัมมนาตามโครงการ
1 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 6 - 10 พฤศจิกายน 2549 20 5 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. 1. จนท.ศสส.สป. (ส่วนกลาง) ตามสัญญาโครงการ
  และระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ       ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ 2. หนง.ทค. ศสข.1 - 12 ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
  ระบบรักษาความปลอดภัย (File Wall)  หลักสูตรที่ 1            
2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 13 - 17 พฤศจิกายน 2549 21 5 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. 1. จนท.ศสส.สป. (ส่วนกลาง) ตามสัญญาโครงการ
  และระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ       ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ 2. หนง.บส. ศสข.1 - 12 ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
  ระบบรักษาความปลอดภัย (File Wall)  หลักสูตรที่ 2            
3 ระบบฐานข้อมูลกลางจังหวัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ 20 - 24 พฤศจิกายน 2549 23 5 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สำนักงานจังหวัด ตามสัญญาโครงการ
  Hardware และ Software   หลักสูตรที่ 5 / รุ่นที่ 1       ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ อย, สพ, สบ, อท, สห, ชบ ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
            ปจ, นย, รย, จบ, ตร, สก  
            นฐ, รบ, พบ, สค, สส, ปข  
            สป, นบ, ปท, นม, สข  
4 ระบบฐานข้อมูลกลางจังหวัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2549 27 5 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สำนักงานจังหวัด ตามสัญญาโครงการ
  Hardware และ Software   หลักสูตรที่ 5 / รุ่นที่ 2       ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ สร, ศก, อบ, อด, นค, สน ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
            นพ, ลย, มห, นภ, ขก, กส  
            มค, รอ, ชย, ยส, อจ, สฎ  
            ชพ, รน, สต, ปน, ยล, นธ, นว  
            ศสข.4 (นม)  
5 ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 6 - 7 ธันวาคม 2549 107 2 โรงแรมทวินทาวเวอร์ 1. หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ. ตามสัญญาโครงการ
  หลักสูตรที่ 3         2. หน.ศสข. 1 - 12 ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
            3. หน.ส่วน / ฝ่าย ศสส.สป.  
ข้อมูล : นางทวีป อิ่มเอิบ  (มท) 51550
หน้าที่ 2/4
ที่ หลักสูตร วัน / เดือน / ปี คน วัน สถานที่ ผู้เข้าอบรม อบรม/สัมมนาตามโครงการ
6 ระบบฐานข้อมูลกลางจังหวัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ 12 - 16 ธันวาคม 2549 26 5 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สำนักงานจังหวัด ตามสัญญาโครงการ
  Hardware และ Software   หลักสูตรที่ 5 / รุ่นที่ 3       ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ ชม, ลพ, ลป, มส, ชร, พย, พล ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
            อต, สท, พร, นน, กพ, พจ, พช  
            อน, ชน, ลบ, นศ, กบ, พท, ตง  
            ภก, พง, บร, กจ, ฉช  
7 การสัมมนาผู้บริหาร "ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวง 21 ธันวาคม 2549 50 1 สถาบันดำรงฯ ชั้น 5 1. หน.สนจ. (39 จังหวัด) ตามสัญญาโครงการ
  มหาดไทยและจังหวัด"  หลักสูตรที่ 6         2. ผอ.สำนัก/กอง ใน สป.มท. ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
            3. ผอ.ศูนย์เทคโนฯ ใน มท.  
8 การจัดทำและการใช้ระบบพัฒนาองค์ความรู้ E-Learning 25 - 29 ธันวาคม 2549 16 5 สพค. ศสส.สป.มท. จนท.ศสส.สป. (ส่วนกลาง) ตามสัญญาโครงการ
  หลักสูตรที่ 4         ศสข.4 (นม) ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระยะที่ 3
9 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) 5 - 8 มิถุนายน 2550 88 4 โรงแรมริเวอร์ สนจ./ศสข. ภาคกลาง (25 จว.) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
  รุ่นที่ 1 ( ภาคกลาง )       ม.ศิลปากร กจ, จบ, ฉช, ชบ, ชน 231,160.-  บาท
          จ.นครปฐม ตร, นย, นฐ, นบ, ปท  
            ปข, ปจ, อย, พบ, รย,  
            รบ, ลบ, สป, สส, สค  
            สก, สบ, สห, สพ, อท  
10 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) 3 - 6 กรกฎาคม 2550 58 4 โรงแรมวังใต้ สนจ./ศสข. ภาคใต้ (14 จว.) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
  รุ่นที่ 2 ( ภาคใต้ )       ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ กบ, ชพ, ตง, นศ, นธ 223,983.-  บาท
          จ.สุราษฎร์ธานี ปน, พง, พท, ภก, ยล  
            รน, สข, สต, สฎ  
ข้อมูล : นางทวีป อิ่มเอิบ  (มท) 51550
หน้าที่ 3/4
ที่ หลักสูตร วัน / เดือน / ปี คน วัน สถานที่ ผู้เข้าอบรม อบรม/สัมมนาตามโครงการ
11 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) 21 - 24 สิงหาคม 2550 79 4 โรงแรมโฆษะ สนจ./ศสข. ภาค ตอ./น. (19 จว.) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
  รุ่นที่ 3 ( ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ )       ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กส, ขก, ชย, บร, มค 224,920.-  บาท
          จ.ขอนแก่น มห, ยส, นพ, นม, รอ  
            ลย, ศก, สน, สร, นค  
            นภ, อบ, อจ, อด  
12 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) 4 - 7 กันยายน 2550 63 4 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด สนจ./ศสข. ภาค ตอ./น. (17 จว.) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
  รุ่นที่ 4 ( ภาคเหนือ )       ม.เชียงใหม่ กพ, ชร, ชม, ตก, นว, 261,022.-  บาท
            นน, พย, พจ, พล, พช,  
            พร, มส, ลป, ลพ, สท, อต, อน  
13 ระบบฐานข้อมูล รุ่นที่ 1 27 - 29 มิถุนายน 2550 33 3 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สนจ. / ศสข. ( 16 จว. ) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
          ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ กจ, จบ, ฉช, ชบ, ตร, นฐ, ปข, ปจ, 67,175.-  บาท
            พบ, รย, รบ, สส, สค, สก, ชน, ตง  
14 ระบบฐานข้อมูล รุ่นที่ 2 11 - 13 กรกฎาคม 2550 34 3 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สนจ. / ศสข. ( 16 จว. ) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
          ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ อย, นพ, ปท, มห, ลย, ลบ, สบ, สห, 66,100.-  บาท
            สพ, สป, สน, นค, นภ, อท, อด, นย  
15 ระบบฐานข้อมูล รุ่นที่ 3 16 - 18 กรกฎาคม 2550 35 3 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สนจ. / ศสข. ( 15 จว. ) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
          ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ กพ, ชร, ชม, ตก, นว, นน, พย, พจ, 69,325.-  บาท
            พล, พร, มส, ลป, ลพ, สท, อด  
16 ระบบฐานข้อมูล รุ่นที่ 4 12 - 14 กันยายน 2550 30 3 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สนจ. / ศสข. ( 15 จว. ) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
          ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ กส, ขก, ชย, บร, มค, ยส, นม, รอ, 57,330.-  บาท
            ศก, สร, อบ, อจ, ชน, พช, อน  
17 ระบบฐานข้อมูล รุ่นที่ 5 19 - 21 กันยายน 2550 36 3 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. สนจ. / ศสข. ( 14 จว. ) ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
          ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ กบ, ชพ, นศ, นธ, ปน, พง, พท, 59,530.-  บาท
            ภก, ยล, รน, สข, สต, สฎ, นบ  
ข้อมูล : นางทวีป อิ่มเอิบ  (มท) 51550
หน้าที่ 4/4
ที่ หลักสูตร วัน / เดือน / ปี คน วัน สถานที่ ผู้เข้าอบรม อบรม/สัมมนาตามโครงการ
18 ICT Project Management 6, 13 กรกฎาคม 2550 67 5 ห้องประชุมชั้น 3 ศสส.สป. ผอ.ส่วน, หน.กลุ่มงาน, นักวิชาการ, ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
  13, 14, 20 กันยายน 2550   และ หนฝ.ของ ศสส.สป. 70,550.-  บาท
  ( 30 ชั่วโมง )     ผ่าน VCS ไปยังทุก ศสข. ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ  
          สำนัก / กอง ใน สป.มท.  
          ผู้บริหารศูนย์เทคโนฯ ระดับกรมใน มท.  
19 การพัฒนา Website ของหน่วยงานในสังกัด สป.มท. 27 - 29 สิงหาคม 2550 25 3 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. ส่วนกลางในสังกัด สป.มท. ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
          ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่   51,000.-  บาท
20 การใช้ Internet 30 - 31 สิงหาคม 2550 25 2 ศูนย์ฝึกอบรม ศสส.สป. จนท.กองการต่างประเทศ ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
          ถ.วิภาวดีรังสิตฯ หลักสี่ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค 34,900.-  บาท
21 การใช้ระบบสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดที่ 14 ประจำปี 2550 12 - 27 กันยายน 2550 271 9 อาคาร สดร.ชั้น 1 กจ.สป., สน.สป., กค.สป. ใช้งบประมาณของ ศสส.สป.
  ( การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ     และ กก.สป., ตท.สป., กถ.สป. 33,725.-  บาท
  ของส่วนราชการ จำนวน 8 ระบบ )     อาคาร สดร.ชั้น 5 สดร.สป., สบจ.สป., กพร.สป.  
          สนผ.สป., ศสส.สป.,  
          สร.มท., ศจพ.มท.  
          ศปก.มท., กอป.มท.  
            ตรวจสอบภายใน มท.  
22 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลและ 27 กันยายน 2550 18 1 ห้องประชุม ชั้น 2 สทส. ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
  บำรุงรักษาเครือข่ายทางด่วนข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย       ศสส.สป. สคฐ. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
  ( ทฤษฎีและการบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง )         สสส. ให้ความอนุเคราะห์
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น    1,152    คน
ข้อมูล : นางทวีป อิ่มเอิบ  (มท) 51550