การฝึกอบรมประจำปี 2547 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"

1. หลักการและเหตุผล
                    1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานจังหวัด มีผลทำให้แต่ละจังหวัดจะมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัด ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้บริหารในจังหวัดเพื่อการบริหารราชการ และยังสามารถพัฒนาข้อมูลดังกล่าวเพื่อการบริการประชาชานในอนาคตอีกด้วย
                    1.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
                                     (1) พัฒนาระบบและบุคลากรด้านการสื่อสาร
                                     (2) สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสาร และให้บริการด้านการรับ/ส่งข่าวสาร การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสาร แก่ส่วนราชการต่าง ๆ
                                     (3) กำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การสำรวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารของกระทรวง
                                     (4) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                    1.3 สำนักงานจังหวัดได้มอบหมายให้ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยข้อมูล การอนุญาตและควบคุมการเรียกใช้ข้อมูล การปรับปรุงฐานข้อมูล การประมวลผลฐานข้อมูลในภาวะวิกฤต และการบำรุงรักษาฐานข้อมูล ดังนั้นผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ไปประยุกต์ใช้ และให้มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัด

2. วัตถุประสงค์
                    2.1 ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย
                    2.2 ให้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทยไปพัฒนาให้เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัด

3. เนื้อหาหลักสูตร
                   3.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
                   3.2 โปรแกรม
ArcView 3.1 และฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่ง
                   3.3 การแสดงผลและเรียกค้นข้อมูล
( Data Display and Query ) และฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่ง
                   3.4 การจัดทำแผนที่ แผนภูมิ และการแสดงข้อมูล และฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่ง
                   3.5 โปรแกรมระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนางานแผนและโครงการของจังหวัด

4. วิธีการดำเนินการ
                   4.1 บรรยาย
                   4.2 ฝึกปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน/1 เครื่อง ใช้วิทยากรประจำกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
                   4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินผล ดังนี้
                             4.3.1 มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 90% (18.9 ชั่วโมง)
                             4.3.2 ประเมินผลคะแนน Post -Test จะต้องได้คะแนนสูงกว่า Pre -Test และจะต้องได้คะแนน Post -Test ไม่ต่ำกว่า 80 %
                             4.3.3 ประเมินผลภาคปฏิบัติจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%

5. วิทยากร
                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

6. กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ
                   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด    จังหวัดละ     2 คน
                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 - 12             แห่งละ        2 คน
                   ส่วนกลาง
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     จำนวน         6 คน
                                                                                                  รวมทั้งสิ้น     180 คน ( โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น ๆ ละ 30 คน )

7. สถานที่ฝึกอบรม
                   ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

8. ระยะเวลา
                   จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ ดังนี้.-

              Click ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม    
    8.1        รุ่นที่ 1      ระหว่างวันที่      19 - 21   พฤษภาคม 2547     30  คน
    8.2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11   มิถุนายน 2547 28  คน
    8.3 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 25   มิถุนายน 2547 26  คน
    8.4  รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 - 9   กรกฎาคม 2547  30  คน
    8.5 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 - 23   กรกฎาคม 2547 29  คน
    8.6 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 - 30   กรกฎาคม 2547 31  คน

9. งบประมาณ
                  
ใช้งบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2547
                   แผนงานนโยบายและแผนงานบริหารจัดการมหาดไทย ผลผลิตที่ 2 
                   เป็นเงินทั้งสิ้น 568,200 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็นราบยละเอียด ดังนี้
                      9.1 ค่าวิทยากร     เป็นเงิน 151,200 บาท
                      9.2 ค่าบริหารโครงการ
                                 9.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง                             เป็นเงิน 156,600 บาท
                                 9.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      เป็นเงิน   35,100 บาท
                                 9.2.3 ค่าพาหนะเดินทาง                  เป็นเงิน 174,000 บาท
                                 9.2.4 ค่าที่พัก ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากศูนย์ฝึกอบรมจัดห้องพักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                                           ที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร ถนนวิภาวดีรังสิต
                                 9.2.5 ค่าวัสดุและเอกสาร                  เป็นเงิน   51,300 บาท

10. ผู้ดำเนินโครงการ
                   กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   11.1 ผู้บริหารของจังหวัดสามารถใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการบริหารและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
                   11.2 จังหวัดมีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้บริการประชาชนในจังหวัด

12. ส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
                  
แห่งละ  2 คน  ภายในวันที่ 8 เมษายน 2547 ทางโทรสาร (มท) 51423 หรือ ทาง E-Mail address : moi0210.5@moi.go.th

13. ตารางการฝึกอบรม      Click ดูรายละเอียด

14. การแต่งกาย ในวันพิธีเปิดและปิด  
                   ชาย   :  เสื้อเชิ๊ตผูกเนคไทล์
                   หญิง :  ชุดสุภาพ           
 

15. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

คุณเกรียงศักดิ์  จิระพงษ์ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช. โทร.(มท) 51428
คุณยุภา วัชรีฤทัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช.  โทร.(มท) 50471
คุณทวีป  อิ่มเอิบ  นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 โทร.(มท) 51550

    ธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี  (มท) 36441.......Update : 311140 สิงหาคม 2547