ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"
ประจำปีงบประมาณ 2547
 รุ่นที่ 1 (อบรมวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2547)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จังหวัด
1 นายเจษฎา  ธรรมมาลี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ส่วนโทรคมนาคม  ศสส.
2 นายวีระชัย  ชนะจอก ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ส่วนโทรคมนาคม  ศสส.
3 น.ส.อุไร  รูไธสง จ.วิเคราะห์ฯ6 ว ส่วนส่งเสริมฯ ศสส.
4 น.ส.สุภาพร  จรัญวรพรรณ จ.วิเคราะห์ฯ 5 ส่วนส่งเสริมฯ ศสส.
5 นายจุมพล นักลำทอง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ศสข.7(เชียงใหม่)
6 นายนุรักษ์  วงค์อินต๊ะวัง จ.วิเคราะห์ฯ7 ว ลำปาง
7 นายสุดเขต  ฟองวารี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 2 แม่ฮ่องสอน
8 นายสาทิส  กรัดศิริ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ลำพูน
9 นายประสิทธิ์  ชัยบุญเลิศ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 เชียงราย
10 นายพิภพ  อินจันทร์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 เชียงราย
11 ว่าที่ ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร จ.วิเคราะห์ฯ 7 ว พะเยา
12 นายพิสิษฐ์ ยะทา นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 พะเยา
13 นายเกรียง  พร้อมพิมพ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.8 (พิษณุโลก)
14 นายอนุชา  ชุมปัญญา ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ศสข.8 (พิษณุโลก)
15 นายทรงศักดิ์  ภูมิผล นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 พิษณุโลก
16 นายอภิชาติ  วิทยาศิลป์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ตาก
17 นายอโนทัย  ทารินทร์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 3 ตาก
18 นายวันชัย  จินตกานนต์ จ.วิเคราะห์ฯ 6 อุตรดิตถ์
19 นายพนม  เกษมพันธุ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 อุตรดิตถ์
20 นายชูชาติ   สายยืด นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 แพร่
21 นายณรงค์  จันต๊ะยอด นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 น่าน
22 นายเฉลิม  สอนใจ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 น่าน
23 นายวิชัย เพ็ชรอินทร์ จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว กำแพงเพชร
24 นายสุชาติ รุ่งแจ้งรังษี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 กำแพงเพชร
25 นายสุรศักดิ์  ประศาสน์ครุการ จ.วิเคราะห์ฯ7 ว พิจิตร
26 นายเฉลิมพล  ทองโคตร ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 3 พิจิตร
27 นายรัฐ  คล้ายขยาย จ.วิเคราะห์ ฯ 6 เพชรบูรณ์
28 นายชูศักดิ์  ปานนิล ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 เพชรบูรณ์
29 นายพิทยา ประไพพิทยาคุณ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สระบุรี
30 นายวิรัตน์  ธรรมเสถึยร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สบส.ศสส.