ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"
ประจำปีงบประมาณ 2547

รุ่นที่ 2 (อบรมวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2547)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จังหวัด
1 น.ส.ปิ่นอนงค์ จอมไธสงค์ จ.ธุรการ 5 เลย
2 นางพัดชดา  เย็นเอง จ.การเงินและบัญชี 4 หนองคาย
3 นางณัฐรุจา  หัศกรรจ์ จ.ธุรการ 5 อุดรธานี
4 นางจิตติมา ยอดเขื่อง จ.บริหารงานทั่วไป 6 ว ขอนแก่น
5 นางสุดาวรรณ  กล้าวิจารณ์ จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว กาฬสินธุ์
6 น.ส.เพ็ญศรี  อินทรคีรี จ.วิเคราะห์ฯ 5 สตูล
7 น.ส.อสิตรา  รัตตะมณี จ.วิเคราะห์ฯ 5 สุรินทร์
8 นางสายชล  สรรพศรี จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว ศรีสะเกษ
9 นางธีรา  ธนูศิลป์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.7(เชียงใหม่)
10 นางไข่มุก  ปัญศิริ จ.บันทึกข้อมูล 3 แม่ฮ่องสอน
11 น.ส.ศิวินณา  มิสละ จ.ธุรการ 5 ลำพูน
12 นางปราณี  คงสวัสดิ์ จ.บันทึกข้อมูล 5 พิษณุโลก
13 น.ส.ภัณฑิลา  ศรสิทธิ์ จ.วิเคราะห์ฯ6 ว แพร่
14 นายสมบัติ  ศรีไทย นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สุรินทร์
15 นางจรัญญา  ศรีไพร จ.วิเคราะห์ฯ 7 ว นครสวรรค์
16 น.ส.ดวงตา  วงษาบุตร จ.บันทึกข้อมูล 3 นครสวรรค์
17 นางสุกานดา  กวีวุฒิพันธุ์ จ.วิเคราะห์ฯ7 ว สิงห์บุรี
18 นางแขไข  กอบกู้ไพบูลย์กิจ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 สิงห์บุรี
19 น.ส.สุรีย์  มะลิทอง จ.วิเคราะห์ฯ 7 ว สุพรรณบุรี
20 น.ส.วนิดา  ลิ้มจิตสมบูรณ์ จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว สุพรรณบุรี
21 น.ส.กัญญารัตน์ หอมกลิ่นยา จ.บันทึกข้อมูล 3 สระบุรี
22 น.ส.พัทนี  ลักษณะศิริ จ.วิเคราะห์ฯ 5 อ่างทอง
23 นางประนอม  นุ่มประไพ จ.บันทึกข้อมูล 5 อ่างทอง
24 น.ส.นิภา  พรัดภู่ จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว สุราษฎร์ธานี
25 น.ส.คณาธิป  สุขเจริญ จ.วิเคราะห์ฯ ภูเก็ต
26 น.ส.มาริสา  ใจแข็ง จ.บันทึกข้อมูล 5 ตรัง
27 นางวัชรินทร์  ตุรงค์เรือง จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว ลพบุรี
28 นายประยูร ศิริวรรณ จ.วิเคราะห์ ฯ6 ว ลพบุรี