ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"
ประจำปีงบประมาณ 2547

รุ่นที่ 3  (อบรมวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2547)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง จังหวัด
1 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ์ จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว เชียงใหม่
2 นายเชวง  บัวผัด นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 เชียงใหม่
3 นายสามารถ  หังสเนตร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.9(นครสวรรค์)
4 นายวิชัย  ลัทธิเดช นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.9(นครสวรรค์)
5 นายสันต์  กองสมบัติ จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว อุทัยธานี
6 นายศิริวัฒน์ อภิณหพานิชย์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 อุทัยธานี
7 นางจรรยา  สำราญ จ.วิเคราะห์ฯ 7 ว สตูล
8 นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย จ.วิเคราะห์ฯ 7 ว นครราชสีมา
9 พ.จ.อ.มานัส  ยืนนาน นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.1 (อย.)
10 นายสุพจน์  โพธิ์แก้ว ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.1 (อย.)
11 นายบุญเทียม  วงศ์ไชยเสรี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 พระนครศรีอยุธยา
12 นายสมพงษ์  ลุนาบุตร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 พระนครศรีอยุธยา
13 นายเผด็จ   เกษตระกูล ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.3 (นครปฐม)
14 นายสาโรช  พลอยแสงสาย ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.3 (นครปฐม)
15 นายณรงค์วัฒน์  งามสม นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 นครปฐม
16 นายธานี  จวนสาง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สมุทรสาคร
17 นายคนึง  ทองเที่ยง จ.บันทึกข้อมูล 2 สมุทรสาคร
18 นายเจริญ  สังวร จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว สมุทรสงคราม
19 นายธัญธร  ศรีบุญญเกษ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สมุทรสงคราม
20 นายสันติภพ  สรวมศิริ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.10 (สฎ.)
21 นายภูวนาถ  บำรุงพันธุ์ รกน.จ.วิเคราะห์ฯ7 ว เพชรบุรี
22 นายชัยพร  จริงใจ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 เพชรบุรี
23 นายสมชาย  สินธุ์สมุทร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 กาญจนบุรี
24 นายอุดม  ขิยะพัฒน์ จ.ธุรการ 5 กาญจนบุรี
25 เรือเอกจุมภฏ  มุตติศานต์ รกน.จ.วิเคราะห์ฯ7 ว ประจวบคีรีขันธ์
26 นายจตุพร  ธรรมโร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ประจวบคีรีขันธ์