ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"
ประจำปีงบประมาณ 2547

รุ่นที่ 4 (อบรมวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2547)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จังหวัด
1 นายสมชาติ  ปัญจวุฒิวงศ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ขอนแก่น
2 นายจันทร คำศรี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 กาฬสินธุ์
3 นายสุพจน์ นุ่นหลักคำ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 มหาสารคาม
4 นายวชิระ สิทธิหาโคตร จ.วิเคราะห์ฯ4 มหาสารคาม
5 นายจรูญ กะการดี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ร้อยเอ็ด
6 นายนุกูล พรมมงคล นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ร้อยเอ็ด
7 นายอุดม  สง่างาม นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ยโสธร
8 นายอมร ปรอดครบุรี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 อำนาจเจริญ
9 นายสิทธิชัย สิงห์สา นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 อำนาจเจริญ
10 นายวิวัฒน์ไชย สวัสดิรมย์ จ.วิเคราะห์ฯ 7 ว ชัยภูมิ
11 นายสมพงษ์  สงวนชื่อ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ชัยภูมิ
12 นายพันเทพ  วิสิฐคุณากร จ.วิเคราะห์ ฯ 7 ว อุดรธานี
13 นายถาวร  คงแถลง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 หนองบัวลำภู
14 นายชาญชัย  โภคานิตย์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 หนองบัวลำภู
15 นายสุรพล  อุดรศักดิ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สกลนคร
16 นายพิชัย  เขื่อนคำ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สกลนคร
17 นายเชษฐา  สังฆรักษ์ จ.วิเคราะห์ฯ 7 ว มุกดาหาร
18 ดต.พร้อมพงศ์  มาพงษ์ จ.วิเคราะห์ฯ 4 มุกดาหาร
19 นายทวีศักดิ์  แก้วสมบัติ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 เลย
20 นายสุเมธ  ประทุมมาศ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 นครพนม
21 นายชัยชนะ  เชี่ยวชาญ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 นครพนม
22 นายประวัติ  พูนกล้า นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.5 (อุดรธานี)
23 นายยรรยงค์  คำพูล นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.5 (อุดรธานี)
24 นายพุทธา  มณีโชติวงศ์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.6 (ขอนแก่น)
25 นายประมวล  สะอาด นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ศสข.6 (ขอนแก่น)
26 นายพรศักดิ์  ศิริวัฒน์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 นครราชสีมา
27 นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว บุรีรัมย์
28 นายประมวล  พูนกล้า นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 บุรีรัมย์
29 นายประชิต  เพียรชอบ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สุรินทร์
30 นางกมลทิพย์  จันทรานิมิตร จ.บันทึกข้อมูล 5 ลำปาง