ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"
ประจำปีงบประมาณ 2547

รุ่นที่ 5 (อบรมวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2547)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จังหวัด
1 นางธนัชพร  สุ่มสม นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.2 (ชลบุรี)
2 นายจักรพงษ์  อุทัยวรรณพร ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 3 ศสข.2 (ชลบุรี)
3 นายประมวล  แสงอุไร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ชลบุรี
4 นายนิธิวัฒน์  สังฆะมะณี ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 3 ชลบุรี
5 นายยิ่งศักดิ์  ไตรสุนทร จ.บันทึกข้อมูล 5 ฉะเชิงเทรา
6 นายวิจิตร  บัวพึ่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ฉะเชิงเทรา
7 นางประภาศรี  สอนสมบูรณ์ จ.วิเคราะห์ฯ7 ว ปราจีนบุรี
8 นายสกล  สุขสวัสดิ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ปราจีนบุรี
9 นางวาสนา  กรมเกลี้ยง หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ นครนายก
10 นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 นครนายก
11 นายใจเพชร  สาครพานิช จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว ระยอง
12 นายรัตนชัย  บุญศรี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 ระยอง
13 นายสุรศักดิ์  วชิราภิวัธน์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 จันทบุรี
14 นายสุพจ  คงมณี ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 จันทบุรี
15 นายยศพร  สมบัติหิรัญวัฒนะ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ตราด
16 นายพิชัย  โกพัฒตา จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว สระแก้ว
17 นายอำพร  วายลม นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สระแก้ว
18 นางอรุณี  พรหมพล จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว นนทบุรี
19 นายสรสิน  เนตรจารุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 นนทบุรี
20 นายอภิชาติ  ศุภวิไล จ.วิเคราะห์ฯ7 ว ปทุมธานี
21 นายมนัส  เกตุประดิษฐ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สมุทรปราการ
22 นายบุญเกิด  การิยา จ.บันทึกข้อมูล 4 สมุทรปราการ
23 นายสังวรณ์  คงเมือง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.4 (นม.)
24 นายศุภชัย   ศรีแสง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.4 (นม.)
25 นายสุชิต  จินต์พิศุทธิ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.12 (สข.)
26 นายสมเกียรติ  คันทะศรี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศรีสะเกษ
27 นายวิเชียร เลพล จ.วิเคราะห์ฯ 4 อุบลราชธานี
28 นายครรชิต ชิงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 อุบลราชธานี
29 นายประมนต์  อินมงคล นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 ชัยนาท