ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"
ประจำปีงบประมาณ 2547

รุ่นที่ 6  ( อบรมวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2547 )

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จังหวัด
1 นายไพโรจน์  วงศ์วิทยากุล นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สุราษฎร์ธานี
2 นายวิจารณ์  แจ้งสว่าง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ชุมพร
3 นายวิชิต  โพธิ์พงศา นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ชุมพร
4 นายสัมฤทธิ์  สินโท นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ระนอง
5 ส.อ.สิทธิศักดิ์  มุจลินทร์ จ.วิเคราะห์ฯ 5 ระนอง
6 นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ์ จ.วิเคราะห์ฯ7ว พังงา
7 นายไพศาล  ภาพนอก ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 3 พังงา
8 นายพัฒนพงศ์  เหนือคลอง จ.บริหารงานทั่วไป ภูเก็ต
9 นายสมประสงค์ ประสพสุข จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว นครศรีธรรมราช
10 นายฐานะ กู้เมือง จ.วิเคราะห์ ฯ6 ว นครศรีธรรมราช
11 นายสมพร  เพชรวงศ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 กระบี่
12 นายเดชมูลตรี  จงไพจิตร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 กระบี่
13 นายวิศาล  พัฒนศรี นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ตรัง
14 นายวิมล  ทิพยมณฑา จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว พัทลุง
15 นายสุรชิต  นาควิเชียร นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 พัทลุง
16 นายบันลือเดช  ทองนุ้ย จ.วิเคราะห์ ฯ6 ว สงขลา
17 นายเกียรติศักดิ์  สุขศรีราช นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 สงขลา
18 ว่าที่ ร.ต.วิศาล สุนันทวิวรรณ จ.วิเคราะห์ ฯ7 ว ปัตตานี
19 นายมะยูโซ๊ะ หะยีสาและ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 3 ปัตตานี
20 นายมงคล  ลือสิริพงศ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 นราธิวาส
21 นายสมเกียรติ  จันหนู จ.วิเคราะห์ฯ7 ว นราธิวาส
22 นายอติเทพ  เทพมณีชัย นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ยะลา
23 นายวันชัย  ลาภธนชัย จ.วิเคราะห์ฯ7 ว สุโขทัย
24 นายนิกร  ผลจรุง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 5 ศสข.12(สงขลา)
25 นายพงศ์พิสุทธิ์  แท่นอินทร์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.11 (นศ.)
26 นายศานิต  รสสุคนธ์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.11 (นศ.)
27 นายเนาวรัตน์  รณรงค์ จ.วิเคราะห์ฯ 6 ว ราชบุรี
28 นายไพรัตน์  บัวแย้ม นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 ศสข.10 (สฎ.)
29 นางศุภลักษณ์  ไกรพันธ จ.บันทึกข้อมูล 2 สุโขทัย
30 นายสุชาติ  อ่อนดำ นักวิชาการเกษตร 5 ชัยนาท
31 นายสมทบ  กุลชล หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ ปทุมธานี