ตารางอบรมหลักสูตร  " การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"   ( ระยะเวลา 3 วัน ) 
วัน \ เวลา 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันแรก พิธีเปิด / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระทรวงมหาดไทย โปรแกรม Arc View 3.1 และฝึกปฏิบัติ
วันที่สอง การแสดงผลและเรียกค้นข้อมูลและฝึกปฏิบัติ การจัดทำแผนที่ แผนภูมิ  และฝึกปฏิบัติ
วันที่สาม โปรแกรมระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนของจังหวัด โปรแกรมระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนของจังหวัด    ประเมินผล / พิธีปิด
      วิทยากร    คุณ ยุภา  วัชรีฤทัย     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช.     ส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์   
                        และทีมงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
      อบรมระหว่างวันที่
รุ่นที่ 1   19 - 21  พฤษภาคม  2547
รุ่นที่ 2     9 - 11  มิถุนายน  2547
รุ่นที่ 3   23 - 25  มิถุนายน  2547
รุ่นที่ 4     7 - 9    กรกฎาคม  2547
รุ่นที่ 5   21 - 23 กรกฎาคม  2547
รุ่นที่ 6   28 - 30 กรกฎาคม  2547