รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)"
รุ่นที่ 2  ( ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3 - 6  กรกฎาคม  2550 )
ระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  กระบี่     กระบี่  
1 นายชัยวัฒน์  ศิรินุพงศ์ หน.สำนักงานจังหวัด 1 นายสมพร  เพชรวงศ์ นช.ฟส. 6
2 นายสมชาย  หาญภักคีปฏิมา หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 2 นายเดชมูลตรี  จงไพจิตร นช.ฟส. 6
  ชุมพร     ชุมพร  
3 นายอุดร  น้อยทับทิม หน.สำนักงานจังหวัด 3 สิบเอกกฤตฤทธิ์  มุจลิน จ.วิเคราะห์ฯ 7ว
4 นายสมจิตร์  เขียนด้วง หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 4 นางจุรีรัตน์  จันทร์ภักดี จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
  ตรัง     ตรัง  
5 นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ หน.สำนักงานจังหวัด 5 นางสุภาวรรณ  จันเซ่ง จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
6 นายภูวนัฐ  สมใจ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 6 นางสาวมาริสา  ใจแข็ง จ.บันทึกข้อมูล 5
  นครศรีธรรมราช     นครศรีธรรมราช  
7 นางลาวัณย์  เวชสาร หน.สำนักงานจังหวัด 7 นายฐานะ  กู้เมือง จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
8 นายวิสิทธิ์  เอารัตน์ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 8 นางสาวศิริพร  ศรีเทพ นักวิชาการคอมฯ 3
  นราธิวาส     นราธิวาส  
9 นายจรัส  เพชรมาก หน.สำนักงานจังหวัด 9 นายวิชิต  โพธิ์พงศา นช.ฟส.6
10 นายสมเกียรติ  จันหนู หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 10 พันจ่าเอกเผด็จ  ชอบพิทักษ์ ช่วยราชการ
  ปัตตานี     ปัตตานี  
11 นายวันชัย  ไชยวรรณ หน.สำนักงานจังหวัด 11 นายบัณลือเดช  ทองนุ้ย จ.วิเคราะห์ 7ว
12 นางดวงเดือน  ลอยผา หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 12 นายเกียรติศักดิ์  เทพแสง นช.ฟส. 5
  พังงา     พังงา  
13 นายวิรัช  ตั่นสกุล (แทนหน.สนจ.) หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ  13 นางจริยา  ถิรสัตยวงค์ จ.บันทึกข้อมูล 5
14 นายไพศาล  เพ็ชรช่วย (แทนหน.กลุ่มฯ) จ.วิเคราะห์ 7ว  14 นางสาวอุดมศรี  วรรณจิตร์ จ.ปฏิบัติงานฯ
  พัทลุง     พัทลุง  
15 นายวีรพงค์  แก้วสุวรรณ หน.สำนักงานจังหวัด 15 นางสิริลักษณ์  อุ่นศรี จ.วิเคราะห์ 6ว
16 นายวิมล  ทิพยมณฑา หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 16 นายรัตนโชติ  คงสอน พ.วิเคราะห์งานฯ
  ภูเก็ต     ภูเก็ต  
17 นายระพีพัฒน์  ณ นคร หน.สำนักงานจังหวัด 17 นายชัยวรรณ  พันธุ์ฉลาด นช.ฟส. 6
18 นายสมนึก  วิจิตสรัตน์ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 18 นายมนชัย  แซ่เล่า จ.วิเคราะห์ 3
  ยะลา     ยะลา  
19 นางสาวสิริมา  วงศาปรียากุล หน.สำนักงานจังหวัด 19 นายอติเทพ  เทพมณีชัย นช.ฟส.
20 นายสมประสงค์  ประสพสุข หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 20 นายสรพงษ์  แก้วสุกใส ช่างแผนที่
  ระนอง     ระนอง  
21 นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา หน.สำนักงานจังหวัด 21 นายสุภรัตน์  สำอางค์กาย นช.ฟส. 6
22 นายชีระวัฒน์  ภูนะพงศ์ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 22 น.ส.ทัศนีย์  รักบ้านเพิง จ.ธุรการ
  สงขลา     สงขลา  
23 นายอุเทน  ตัณตรีบูรณ์ หน.สำนักงานจังหวัด 23 นายสุบัญชา  อินทฤทธิ์ จ.วิเคราะห์ฯ 7ว
24 นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 24 นายเกียรติศักดิ์  สุขศรีราช นช.ฟส.6
  สุราษฎร์ธานี     สุราษฎร์ธานี  
25 นางสาวเบญจวรรณ  พาละหาญ หน.สำนักงานจังหวัด 25 นายไพโรจน์  วงศ์วิทยานุกุล นช.ฟส.6
26 นายศรัณยู  เสมา รก.หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 26 นางนริศรา  สายทองอินทร์ จ.บันทึกข้อมูล 5
  ศสข. 10 (สุราษฎร์ธานี)     ศสข. 10 (สุราษฎร์ธานี)  
27 นายปริญญา  วีระมนุรักษ์ ผอ.ศสข.10 (สฎ) 27 นายสันติภพ  สรวมศิริ นช.ฟส.6
  ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)     ศสข.11 (นครศรีธรรมราช)  
28 นายไพโรจน์  สายทองคำ ผอ.ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 28 นางฉวีวรรณ  ยอดมณี จ.ธุรการ 5
  ศสข.12 (สงขลา)     ศสข.12 (สงขลา)  
29 นายวีระวัฒน์  ภู่รุ่งฤทธิ์ รกน.ผอ.ศสข.12 (สงขลา) 29 นายนิกร  ผลจรุง นช.ฟส.6
หมายเหตุ
  ผู้สังเกตุการณ์   จังหวัดสตูล ไม่ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
30 นายสรรเพ็ชญ์  คงสุวรรณ จนท.ประสานงานฯ
หมายเหตุ
จังหวัดสตูล ไม่ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ