รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)"
รุ่นที่ 3  ( ณ  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 - 24  สิงหาคม  2550 )
ระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  กาฬสินธุ์     กาฬสินธุ์  
1 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนนท์ หน.สำนักงานจังหวัด 1 นายไพบูลย์  กึกก้อง นช.ฟส. 6
2 นายสุกิจ  กลีบแก้ว หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 2 นายสมพงษ์  สุขทั่วญาติ นช.ฟส. 6
  ขอนแก่น     ขอนแก่น  
3 นางวิตยา  ประสงค์วัฒนา หน.สำนักงานจังหวัด 3 นายอารมย์  ศุภเสถียร นช.ฟส. 6
4 นางสาวเบญจวรรณ  สุดจริง หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 4 นางสาวรวิวรรณ  ตาทอง นักวิชาการคอมฯ 3
  ชัยภูมิ     ชัยภูมิ  
5 นายปิติธรรม  ฐิติมนตรี หน.สำนักงานจังหวัด 5 นายสว่าง  ลองจำนงค์ จ.วิเคราะห์ฯ 5
6 นายภคพล  วรเชษฐบัญชา หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 6 นายสุพจ  คงมณี นช.ฟส. 5
  บุรีรัมย์     บุรีรัมย์  
7 นางนฤมล  ปาลวัฒน์ หน.สำนักงานจังหวัด 7 นายประมวล  พูนกล้า นช.ฟส. 6
8 นายณรงค์เดช  รักษ์ดำรงค์ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 8 นายสมคิด  มวลทอง นช.ฟส. 6
  มหาสารคาม     มหาสารคาม  
9 นางสาวกุลวัลย์  สุภัทรพาหิรผล หน.สำนักงานจังหวัด 9 นายสุพจน์  นุ่นหลักคำ นช.ฟส.6
10 นางจันทร์เพ็ญ  ศักดิวงษ์ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 10 นายสุภาพ  ผิวผุย นช.ฟส.6
  มุกดาหาร     มุกดาหาร  
11 นายสามารถ  จันทร์โคตร หน.สำนักงานจังหวัด 11 นายยุทธพงษ์  วิชัยวงษ์ นช.ฟส.6
12 ดร.สุรสิทธิ์  รุ่งเรืองศิลป์ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 12 นางสุวิมล  เทพรังศิริกุล จ.บันทึกข้อมูล 5
  ยโสธร     ยโสธร  
13 นายสุขวัฒน์  สุขสวัสดิ์ หน.สำนักงานจังหวัด 13 นายอุดม  สง่างาม นช.ฟส.6
14 นายวัชระ  กุดกุง หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 14 นายสมชาย  จันธิมา นช.ฟส.6
  นครพนม     นครพนม  
15 นายสมบูรณ์  สอนประภา หน.สำนักงานจังหวัด 15 นายชัยชนะ  เชี่ยวชาญ นช.ฟส.6
16 นายจรัญ  ดวงศรี หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 16 นายทนงเกียรติ  บุญ-หลง เจ้าพนักงานธุรการ 5
  นครราชสีมา     นครราชสีมา  
17 นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา หน.สำนักงานจังหวัด 17 นายพรศักดิ์  ศิริวัฒน์ นช.ฟส. 6
18 นายนาวีศักดิ์  จรรยาเจริญ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 18 นางสาวปิยาณี  โคตะยันต์ นักวิชาการคอมฯ 3
  หนองคาย     หนองคาย  
19 นายเทวัญ  สรรค์นิกร หน.สำนักงานจังหวัด 19 นายนิคม  ศรมณี นช.ฟส. 6
20 นายทวีศักดิ์  ศรีวรขาน หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 20 นายพรพิทักษ์  อำมาตทัศน์ จ.วิเคราะห์ฯ 5
  หนองบัวลำภู     หนองบัวลำภู  
21 นายณรงค์  พลละเอียด หน.สำนักงานจังหวัด 21 นายชาญชัย  โภคานิตย์ นช.ฟส. 6
22 นายเอกชัย  รัตนโสภา หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ - - -
  ร้อยเอ็ด     ร้อยเอ็ด  
23 นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร หน.สำนักงานจังหวัด 22 นายพิธีรัฐ  กะการดี นช.ฟส.6
24 นายบัณฑิตย์  อินทรชื่น หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 23 นายกฤต  อรรคศรีวร จ.วิเคราะห์ฯ 5
  เลย     เลย  
25 นายทนง  สุวรรณสิงห์ จ.วิเคราะห์ฯ 7ว 24 นายสมชาติ  ปัญจะวุฒิวงศ์ไพโรจน์  วงศ์วิทยานุกุล นช.ฟส.6
- - - 25 นางสาวปิ่นอนงค์  จอมไธสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ 5
  ศรีสะเกษ     ศรีสะเกษ  
26 นายบรรยงค์  วงศ์กนิษฐ์ หน.สำนักงานจังหวัด 26 นายสมเกียรติ  คันทะศรี นช.ฟส.6
27 นายชาญณรงค์  ไชยคิรินทร์ จ.วิเคราะห์ฯ 6ว 27 นางสาวเนตรนารี  แก้วคำ นักวิชาการคอมฯ 3
  สกลนคร     สกลนคร  
28 นายสมศักดิ์  จังตระกูล หน.สำนักงานจังหวัด 28 นายพิชัย  เขื่อนคำ นช.ฟส.6
29 นายวิเศษ  พลไชย หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 29 นางสาวรวงทอง  บรรพตา นักวิชาการคอมฯ 3
  สุรินทร์     สุรินทร์  
30 นายเสนอ  พิศเพ็ง จ.วิเคราะห์งานบุคคล 8ว 30 นายสมบัติ  ศรีไทย นช.ฟส.6
31 นายวินัย  ตรงจิตพิทักษ์ หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 31 นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ 6ว
  อุบลราชธานี     อุบลราชธานี  
  - - 32 นางชิรารักษ์  วรรณจู นักวิชาการคอมฯ 3
  - - 33 นางสาววิตติกา  ทางชั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ
  - - 34 นายวุฒิไกร  จันทร์กอง เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ
  อำนาจเจริญ     อำนาจเจริญ  
32 นายธนดร  เบ็ญจจินดา หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 35 นายสิทธิชัย  สิงห์สา ช.ฟส.5
  - - 36 นายสราวุฒิ  ทองมาก ผู้ช่วย จ.ระบบงานคอมฯ
  อุดรธานี     อุดรธานี  
33 เรืออากาศตรี สุวิชา  แก้วมณี หน.สำนักงานจังหวัด 37 นางวีนัส  คำศรีเมือง นักวิชาการคอมฯ 3
34 นายพันเทพ  วิสิฐคุณากร (แทน) หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ 38 นายบัญชา  พรมเรืองเดช นช.ฟส.4
  ศสข. 4 (นครราชสีมา)     ศสข. 4 (นครราชสีมา)  
35 นายธนิต  ฉันทากร ผอ.ศสข.4 (นม) 39 นายธีระวุฒิ  ฤกษ์ฉวี นช.ฟส.6
  - - 40 นายสมชาย  แก้วกระจาย นช.ฟส.6
  ศสข.5 (อุดรธานี)     ศสข.5 (อุดรธานี)  
36 นายศิลปชัย  ชาวเมือง หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 41 นายยศพร  มาสะระ นช.ฟส.6
  ศสข.6 (ขอนแก่น)     ศสข.6 (ขอนแก่น)  
37 นายยรรยงค์  ธีระพัฒนานนท์ ผอ.ศสข.6 (ขก) 42 นายพุทธา  มณีโชติวงค์ ช.ฟส.6
  ผู้สังเกตุการณ์  
1 นายณริศ  เกษโกศล นช.ฟส.6  ศสข.6 (ขก)
2 นายทรงศักดิ์  กาญจนรังสิชัย นช.ฟส.6  ศสข.6 (ขก)
3 นายประมวล  สะอาด นช.ฟส.6  ศสข.6 (ขก)
4 นางยุพดี  ฟองฤทธิ์  จ.ธุรการ 5  ศสข.6 (ขก)
5 นายยุทธนา  บุนนาค กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (สนจ.ขก)