รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ Internet
( เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค )
ระหว่างวันที่  30 – 31  สิงหาคม  2550
  ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศสส.สป. ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
1 นายวฤทธิ์ชาติ ปาณชู เจ้าพนักงานปกครอง 3
2 นางสาวสุคนธ์ สีออน ผู้ช่วยหัวหน้าพื้นที่พักพิงฯ
3 นางสาวทับทิม โฆษิตพัฒนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 นางสาวลัดดา มงคลกาวิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 นางสาวสิริภัสสร ยาใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
  จังหวัดตาก  
6 พ.อ.อ.พรเทพ ดนัยนนท์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดตาก (ปค.)
7 นายชาลี นาคแก้ว ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6ว)
8 นายฉัตรชัย พลแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 นายชาญณรงค์ คีรีเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 นายสิงห์คาร อ้นมั่น ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6ว)
11 นายไมตรี เปี้ยหลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12 นายศิริชัย ต๊ะกู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 นายทรงกลด จี๋คีรี ผู้ช่วยหัวหน้าพื้นที่พักพิงฯ
14 นางสาวศิริวรรณ ราชอินตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 นางสาวนิตรินทร์ เซียงแขก เจ้าหน้าที่ธุรการ
  จังหวัดกาญจนบุรี  
16 ส.อ.ไพบูลย์ โชคสมกิจ เจ้าพนักงานปกครอง 6ว
17 นางสาวกันยารัตน์ สาวิระ หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราว
18 นางสาวพนิดา ปลื้มจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19 นางสาวขัตติยา ดิษยวงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  จังหวัดราชบุรี
20 นายธีรเดช โปสพันธุ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7ว)
21 นายฉลอง คณาพิทักษ์ พนักงานราชการ (ปค.)
22 นายชรินทร์ บุญครอง เจ้าหน้าที่ล่าม (ปค.)
  สำนักงานศูนย์ดำเนินการฯ
23 นายสกล โกเมนไทย เจ้าหน้าที่ล่าม
24 นางหทัยรัตน์ ใหลสกุล เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตร
25 นางสาวลำแพน เพ็ชรนิล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล