รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา Website
ระหว่างวันที่  27 – 29  สิงหาคม  2550
ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศสส.สป. ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  ศูนย์ดำรงธรรม  
1 นายกฤษฎา เจริญพิบูลย์ จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
2 นายชินวัฒน์ อัศโนมันต์ จ.วิเคราะห์ฯ 5
  ตรวจสอบภายใน    
3 นางวาสนา ผลหว้า จ.ตรวจสอบภายใน 7ว
4 นางวันเพ็ญ มังศรี จ.ตรวจสอบภายใน 7ว
  กองกลาง    
5 นางสุนันท์ ราชกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
6 นางพิชญา บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
  สำนักกฎหมาย    
7 นางขันทอง แก้วอนันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
  กองการเจ้าหน้าที่    
8 นายประวิตร พานชูวงค์ บุคลากร 7ว
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
9 นายบัณฑิต พรหมทอง จ.วิเคราะห์ฯ 7ว
  กองสารนิเทศ    
10 นายกิจจา ฉิมพาลี นักประชาสัมพันธ์ 6ว
11 นางสาวอินทิรา อาจอาสา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
  กองการต่างประเทศ  
12 นางลำใย ศรีแสง เจ้าพนักงานธุรการ 5
  ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย  
13 นายณัฐพล สุริยนต์ จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
14 นางสาวแกมแก้ว คงเชื้อนาค จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
15 นายมรกต ศรีตูมแก้ว จ.วิเคราะห์ฯ 5
  กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
16 นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ จ.วิเคราะห์ฯ 5
17 นายสิทธิศักดิ์ ภาษี -
  สบจ.สป.    
18 นายปิยะพันธ์ วิขัมภจิตร จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
19 นายธานินทร์ สัตยาวงศ์ จ.วิเคราะห์ฯ 7ว
  สำนักงานรัฐมนตรีฯ    
20 นางสาวเยาวภา กลิ่นเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
21 นางจิราภรณ์ พรหมหนู เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
  สถาบันดำรงราชานุภาพ  
22 นางจรัญญา ศรีไพร จ.วิเคราะห์ฯ 7ว
23 นางสาวเจติกาญจน์ หงษาชาติ บรรณารักษ์ 4
  สำนัก กถ.สป.    
24 นายอมรฉัตร กำภู ณ อยุธยา จ.วิเคราะห์ฯ 6ว
  ผู้สังเกตุการณ์    
25 คุณรุ่งรัตน์ สังข์ศร จ.วิเคราะห์ฯ 6ว