รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ( ตามตัวชี้วัดที่ 14  ประจำปี 2550 )  ดำเนินการโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
วันที่ 08.30 - 12.00 น. พัก 13.00 - 16.30 น. สถานที่ฝึกอบรม
12 กันยายน 2550 - ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 14 คน
18 กันยายน 2550 ระบบรายงานการตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานการตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ) จำนวน 11 คน Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 11 คน
19 กันยายน 2550 ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย - อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 16 คน
20 กันยายน 2550 ระบบ Website กระทรวงมหาดไทย ระบบ Website กระทรวงมหาดไทย อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ) จำนวน 12 คน Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 8 คน
21 กันยายน 2550 ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ) จำนวน 15 คน Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 10 คน
24 กันยายน 2550 ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ) จำนวน 12 คน Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 7 คน
25 กันยายน 2550 ระบบรายงานสถานการณ์เร่งด่วน ระบบรายงานสถานการณ์เร่งด่วน อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ) จำนวน 11 คน Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 12 คน
26 กันยายน 2550 ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม สดร.ชั้น 5
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ) จำนวน 60 คน Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ ผู้บริหารระดับสูง มท.) จำนวน 50 คน
27 กันยายน 2550 ระบบวิทยุ Online   ระบบวิทยุ Online อาคาร สดร.ชั้น 1
Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ใช้ระบบ) จำนวน 11 คน   Click ดูรายชื่อฯ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) จำนวน 11 คน
ข้อมูล : นางทวีป อิ่มเอิบ 081647 พฤศจิกายน 2550