ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ ”
วันที่ / เวลา  08.30 - 09.00 09.00 - 10.30 10.45 - 12.00 12.00-13.00 13.00-14.30 14.45-16.30 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
21 ส.ค. 50 พิธีเปิด       ระดับผู้บริหาร หน.สนจ. และ หน.กลุ่ม
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ กระทรวงมหาดไทย งานข้อมูลฯ สนจ , ผอ.ศสข.
และการประยุกต์ใช้งาน   ( นายวิทยา สิงหราช ) ระดับผู้ปฏิบัติการ
( ผศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ )       ( สนจ. ละ 2 คน,   ศสข. ละ 1 คน )
22 ส.ค. 50 - Lab 1 Lab 2   Lab 3 Lab 4  
หลักการพื้นฐาน การนำเข้าข้อมูล   การจัดการ แก้ไข การจัดการ แก้ไขข้อมูล  
ของซอฟต์แวร์ แผนที่จากแหล่งต่าง ๆ   ข้อมูลแผนที่ ตาราง attribute  
ArcView GIS สู่ฐานข้อมูล GIS พัก ในระบบ GIS    
23 ส.ค. 50 - Lab 5 Lab 6 รับประทาน Lab 7  
การค้นคืน การเชื่อมโยง อาหาร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง spatial   
นำเสนอข้อมูล GIS attribute และ กลางวัน แบบ raster และแบบ vector ระดับผู้ปฏิบัติการ
และการสรุป ข้อมูลภาพเข้ากับ   การวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพด้วย GIS ( สนจ. ละ 2 คน,   ศสข. ละ 1 คน )
ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลแผนที่        
24 ส.ค. 50 - Lab 8          
การนำเสนอ Lab 9   ทดสอบความรู้ มอบวุฒิบัตร และ  
ข้อมูลภูมิศาสตร์ การสร้าง map layout   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พิธีปิด  
ด้วยสัญลักษณ์ เพื่อพิมพ์เป็นแผนที่        
ผนที่แบบต่าง ๆ          
หมายเหตุ การฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด) ดำเนินการที่จังหวัดขอนแก่น
วันที่  21  สิงหาคม  2550   ใช้สถานที่  โรงแรมโฆษะ  ชั้น 16  ห้องมงกุฏพลอย
วันที่  22 - 24  สิงหาคม  2550   ฝึกปฏิบัติที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันอกเฉียงเหนือ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการ 3