ตารางฝึกอบรมหลักสูตร ICT Project Management ( Core Level )
  ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
วัน 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.30 น. 10.45 - 12.00 น. อาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 น. 14.45 - 16.00 น.
12.00 - 13.00 น.
1 พิธีเปิด Project Overview   Life Cycle ทดสอบความรู้
2 Feasibity Study   Outsource ทดสอบความรู้
3 Project Planning   Project Planning ทดสอบความรู้
4 Project Estimate   Project Organization ทดสอบความรู้
5 Project Monitering   Vision True Reality ทดสอบความรู้