ตารางการฝึกอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 14  ประจำปี 2550 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
         
วันที่ 09.00 - 12.00 น. พัก 13.00 - 16.00 น. สถานที่ฝึกอบรม
12 กันยายน 2550 - ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
18 กันยายน 2550 ระบบรายงานการตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานการตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ใช้ระบบ) (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
19 กันยายน 2550 ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย - ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
20 กันยายน 2550 ระบบ Website กระทรวงมหาดไทย ระบบ Website กระทรวงมหาดไทย ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ใช้ระบบ) (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
21 กันยายน 2550 ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ใช้ระบบ) (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
24 กันยายน 2550 ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ใช้ระบบ) (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
25 กันยายน 2550 ระบบรายงานสถานการณ์เร่งด่วน ระบบรายงานสถานการณ์เร่งด่วน ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ใช้ระบบ) (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
26 กันยายน 2550 ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม สดร.ชั้น 5
(สำหรับผู้ใช้ระบบ) (สำหรับผู้ใช้ระบบ ผู้บริหารระดับสูง มท.)
27 กันยายน 2550 ระบบวิทยุ Online   ระบบวิทยุ Online ศสส.สป. (อาคาร สดร.ชั้น 1)
(สำหรับผู้ใช้ระบบ)   (สำหรับผู้ดูแลระบบ)