ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Internet
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2550
 

วันที่ / เวลา

08.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.


   30 สิงหาคม 2550    
 
พิธีเปิด / ความรู้เกี่ยวกับ Internet Explorer    Virus และโปรแกรมการป้องกัน    

   31 สิงหาคม 2550
 
   ฝึกปฏิบัติการใช้ E-Mail ด้วยโปรแกรม Outlook Express     ทดสอบความรู้ / พิธีปิด