ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ระบบสารสนเทศ (จำนวน 8 ระบบ)

ตามตัวชี้วัดที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2550
 

  วัน/เดือน/ปี   

08.30 - 12.00 น.

พัก

13.00 - 16.30 น.

12 กันยายน 2550

-   ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิคส์ (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม

18 กันยายน 2550

ระบบรายงานการตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย (ผู้ใช้ระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
ระบบรายงานการตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม

19 กันยายน 2550

ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
-

20 กันยายน 2550

ระบบ Website กระทรวงมหาดไทย (ผู้ใช้ระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
ระบบ Website กระทรวงมหาดไทย (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม

21 กันยายน 2550

ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอีเล็กทรอนิคส์ (ผู้ใช้ระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอีเล็กทรอนิคส์ (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม

24 กันยายน 2550

ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ผู้ใช้ระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม

25 กันยายน 2550

ระบบรายงานสถานการณ์เร่งด่วน (ผู้ใช้ระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
ระบบรายงานสถานการณ์เร่งด่วน (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม

26 กันยายน 2550

ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิคส์ (ผู้ใช้ระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ใช้ระบบ, ผู้บริหารระดับสูง มท.)
ดูภาพกิจกรรม

27 กันยายน 2550

ระบบวิทยุ Online (ผู้ใช้ระบบ)
ดูภาพกิจกรรม
ระบบวิทยุ Online (ผู้ดูแลระบบ)
ดูภาพกิจกรรม


ข้อมูล
: นางทวีป  อิ่มเอิบ 091519 พฤศจิกายน 2550