ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2550
ของ ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     

 
ลำดับที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ผลการดำเนินงาน  
จาก ระดับ จำนวน

1

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( GIS )
รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)

5 - 8 มิถุนายน 2550

โรงแรมริเวอร์
และ
ม.ศิลปากร

จังหวัดนครปฐม

 

ภาคกลาง

25 จังหวัด

กจ จบ ฉช ชบ ชน
ตร นย นฐ นบ ปท
ปข ปจ อย พบ รย
รบ ลบ สป สส สค
สก สบ สห สพ อท
 
ผู้บริหาร จำนวน 35 คน
ผู้ปฏิบัติ จำนวน 53 คน

รวมทั้งสิ้น

จำนวน 88 คน
Click เพื่อดูรายชื่อฯ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

2

ระบบฐานข้อมูล
รุ่นที่ 1

27 - 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศสส.สป.
ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
หลักสี่

         
     จังหวัด
กจ จบ ฉช ชบ ตร
นฐ ปข ปจ พบ รย
รบ สส สค สก ชน
ตง - - - -
รวม 16 จังหวัด
 

ผู้ปฏิบัติ

33 คน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

3

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( GIS )
รุ่นที่ 2 (ภาคใต้)

 3 - 6 กรกฎาคม 2550

โรงแรมวังใต้
และ
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาคใต้

14 จังหวัด

กบ ชพ ตง นศ นธ
ปน พง พท ภก ยล
รน สข สต สฎ -
 
ผู้บริหาร จำนวน 29 คน
ผู้ปฏิบัติ จำนวน 29 คน

รวมทั้งสิ้น

จำนวน 58 คน
Click เพื่อดูรายชื่อฯ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

4

ICT Project Management

     

6, 13

กรกฎาคม

2550

13, 14, 20

กันยายน

2550

30 ชั่วโมง

     

ห้องประชุม ชั้น 3
ศสส.สป.
และ
ผ่าน VCS ไปยัง
ศสข.1 - 12

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผอ.ส่วน, หน.กลุ่มงาน, นักวิชาการ, หนฝ.ของ ศสส.สป.
ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของสำนัก/กอง ใน สป.มท.
ผู้บริหารศูนย์เทคโนฯ ระดับกรมใน มท.
 

67 คน

5

ระบบฐานข้อมูล
รุ่นที่ 2

11 - 13 กรกฎาคม 2550

ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศสส.สป.
ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
หลักสี่

         

       จังหวัด

อย นพ ปท มห ลย
ลบ สบ สห สพ สป
สน นค นภ อท อด
นย - - - -
รวม 16 จังหวัด
 

ผู้ปฏิบัติ

34 คน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

6

ระบบฐานข้อมูล
รุ่นที่ 3

16 - 18 กรกฎาคม 2550

ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศสส.สป.
ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
หลักสี่

         

จังหวัด

กพ ชร ชม ตก นว
นน พย พจ พล พร
มส ลป ลพ สท อต
รวม 15 จังหวัด
 

ผู้ปฏิบัติ

35 คน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

7

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( GIS )
รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

21 - 24 สิงหาคม 2550

โรงแรมโฆษะ
และ
ม.ภาค ตอ./น.

จังหวัดขอนแก่น

 

ภาค ตอ./น.

19 จังหวัด

กส ขก ชย บร มค
มห ยส นพ นม รอ
ลย ศก สน สร นค
นภ อบ อจ อด -
 
ผู้บริหาร จำนวน 37 คน
ผู้ปฏิบัติ จำนวน 42 คน

รวมทั้งสิ้น

จำนวน 79 คน
Click เพื่อดูรายชื่อฯ

ภาพกิจกรรมที่ 1
ภาพกิจกรรมที่ 2

ข้อมูลทางวิชาการฯ

8

การพัฒนา Web site
ของหน่วยงานในสังกัด สป.มท.

27 - 29 สิงหาคม 2550

ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศสส.สป.
ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
หลักสี่

ส่วนกลาง
ในสังกัด สป.มท.

ผู้ปฏิบัติ

25 คน


ภาพกิจกรรม

 

9

การใช้ Internet

30 - 31 สิงหาคม 2550

ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศสส.สป.
ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
หลักสี่

จนท.กองการต่างประเทศ
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค

ผู้ปฏิบัติ

25 คน


ภาพกิจกรรม

 

10

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( GIS )
รุ่นที่ 4 (ภาคเหนือ)

4 - 7 กันยายน 2550

โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
และ
ม.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

 
ภาคเหนือ
17 จังหวัด
กพ ชร ชม ตก นว
นน พย พจ พล พช
พร มส ลป ลพ สท
อต อน - - -
 
ผู้บริหาร จำนวน 26 คน
ผู้ปฏิบัติ จำนวน 37 คน

รวมทั้งสิ้น

จำนวน 63 คน
Click เพื่อดูรายชื่อฯ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

11

ระบบฐานข้อมูล
รุ่นที่ 4

12 - 14 กันยายน 2550

ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศสส.สป.
ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
หลักสี่

         

       จังหวัด

กส ขก ชย บร มค
ยส นม รอ ศก สร
อบ อจ ชน พช อน
รวม 15 จังหวัด
 

ผู้ปฏิบัติ

30 คน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

12

ระบบฐานข้อมูล
รุ่นที่ 5

19 - 21 กันยายน 2550

ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ศสส.สป.
ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
หลักสี่

         
       จังหวัด
กบ ชพ นศ นธ ปน
พง พท ภก ยล รน
สข สต สฎ นบ -
รวม 14 จังหวัด
         

ผู้ปฏิบัติ

36 คน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการฯ

13

การใช้ระบบสารสนเทศ
ตามตัวชี้วัดที่ 14 ประจำปี 2550
( การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของส่วนราชการ
จำนวน 8 ระบบ )

12 - 27 กันยายน 2550

ศสส.สป.
( อาคาร สดร. ชั้น 1 )
และ
อาคาร สดร.ชั้น 5

กจ.สป., สน.สป., กค.สป.

กก.สป., ตท.สป., กถ.สป.
สตร.สป., สบจ.สป., กพร.สป.
สนผ.สป., ศสส.สป.
 
สร.มท.,  ศจพ.มท.
ศปก.มท., กอป.มท.
ตรวจสอบภายใน มท.

271 คน

ภาพกิจกรรม

14


การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดูแลและบำรุงรักษาเครือข่าย
ทางด่วนข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย
(ทฤษฎีและการบำรุงรักษา
สายเคเบิลใยแก้วนำแสง)
 

27 กันยายน 2550

ห้องประชุม ชั้น 2
ศสส.สป.

สทส.
สคฐ.
สสส.

ผู้ปฏิบัติ

18 คน

ภาพกิจกรรม


 
นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี (มท) 36441    091530 พฤศจิกายน 2550