ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา Website ของหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2550
 

วันที่ / เวลา

08.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.


   27 สิงหาคม 2550    
 
พิธีเปิด / ความรู้เกี่ยวกับ Website    ฝึกปฏิบัติการออกแบบ Web page ( Static and Dynamic )    

   28 สิงหาคม 2550
 
   ฝึกปฏิบัติการออกแบบ Website โดยโปรแกรม Dreamwaver     ฝึกปฏิบัติการออกแบบ Website โดยโปรแกรม Dreamwaver

   29 สิงหาคม 2550
 
การ Upload ข้อมูลบน Website ด้วยโปรแกรม Cute FTP ทดสอบความรู้ / พิธีปิด