ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๕๕๑

( แนบท้ายหนังสือที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๑๓  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ )

หนังสือถึงทุกหน่วยงานในสังกัด สป.มท. เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

แบบสอบถาม เพื่อเสนอความต้องการให้ศูนย์ฝึกฯ เปิดทำการฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๕๕๑

สรุปแบบสอบถามฯ จากผู้ตอบจำนวน ๔๕ คน
 
 

การจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๑

       
 

ตารางการฝึกอบรมฯ ในปีงบประมาณ ๕๕๑  
    หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรมตามสัญญาโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ(สำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน)  
    หนังสือถึงผู้บริหารระดับกรมใน สป.มท. และ ผวจ. จัดส่ง จนท.ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมฯ  
    หนังสือถึง ผวจ. และ ผอ.ใน ศสส. ให้จัดส่ง จนท.เข้าอบรมตามโครงการ การจัดการระบบสารสนเทศฯ  
    หนังสือถึง ผวจ. และ ผอ.ศสข. ให้จัดส่ง จนท.เข้าอบรมตามโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    หนังสือถึง ผวจ. และ ผอ.ศสข. ให้จัดส่ง จนท.เข้าอบรมตามโครงการจัดการและดูแลระบบ Server  
    เอกสารโครงการ " On the Job Training ระบบ ATM "  
   

หนังสือถึง ผอ.ศสข.๑ - ๑๒ ให้จัดส่ง จนท.เข้าอบรมหลักสูตร On the Job Training ระบบ ATM  
   

เอกสารโครงการ "การสัมมนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"  
   

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัด
เข้าฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด และการจัดทำรายงานด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์"
 
   

หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรมฯ การถ่ายโอนข้อมูลฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑ รุ่น  
   

เอกสารขออนุมัติดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบ ATM (จำนวน ๒ รุ่น)