ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทร.(มท) 51550 / (มท) 52413

         

ลำดับที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม   สถานที่ฝึกอบรม    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ผลการดำเนินงาน  
จาก ระดับ   จำนวน   
1

ตามโครงการพัฒนาระบบงาน
เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

 10 - 22 มกราคม 2551  

  ห้องประชุม สทส.
ชั้น 1  
อาคารสถาบันดำรงฯ

สป.มท. (ส่วนกลาง)


ผู้บริหาร
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ปฏิบัติงาน
 

185 คน

ภาพกิจกรรม

2

 การใช้โปรแกรมระบบงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1
( สำหรับกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ) 

  11 มกราคม 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

กรมในส่วนกลาง

ปค

กถ

ยธ

ทด

พช

ตภ.สป.

  ผู้ปฏิบัติงาน   

14 คนภาพกิจกรรม

3

 การใช้โปรแกรมระบบงานตรวจสอบภายใน
รุ่นที่ 2
( สำหรับหน่วยตรวจสอบภายในของ สนจ. )  

  18 มกราคม 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

จังหวัด
กจ ฉช ชบ ชน ตร
นย นฐ นบ ปท ปข
ปจ อย พบ รย รบ
ลบ สส สค สก สบ
สห สพ อท สน อจ

ผู้ปฏิบัติงาน

26 คนภาพกิจกรรม

4

 การใช้โปรแกรมระบบงานตรวจสอบภายใน
รุ่นที่
( สำหรับหน่วยตรวจสอบภายในของ สนจ. )

  25 มกราคม 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

จังหวัด
กส ขก ชย บร มค
มห ยส นพ นม รอ
ลย ศก สร นค นภ
อบ อด กพ ชร ชม
นว นน พท จบ -

ผู้ปฏิบัติงาน

25 คนภาพกิจกรรม

5

 การใช้โปรแกรมระบบงานตรวจสอบภายใน
รุ่นที่
( สำหรับหน่วยตรวจสอบภายในของ สนจ. )

  1 กุมภาพันธ์ 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

จังหวัด
กบ ชพ ตง นศ นธ
ปน พง ภก ยล รน
สข สต สฎ พย พจ
พล พช พร ลป ลพ
สท อต อน ตก สป
กรม ปภ.

ผู้ปฏิบัติงาน

29  คนภาพกิจกรรม

6

   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
" การจัดการระบบสารสนเทศของจังหวัด "

รุ่นที่ 1

 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2551
( 4
วันทำการ )

ห้องประชุมชั้น 3
ศสส.สป.

 
สนจ.
ขก ชร ชม นม นศ
นว พล พช ยส รบ
ลป ศก สน สฎ อด
    อบ    
ศสข.
1 (อย)   2 (ชบ)
4 (นม)   5 (อด)
7 (ชม)   8 (พล)
10 (สฎ)   11 (นศ)
     

 นวก.คต.(สนจ.)  

นช.ฟส. (ศสข.)

26 คน


 

แบบทดสอบ/เฉลย

ข้อมูลทางวิชาการ

7

  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
" การจัดการระบบสารสนเทศของจังหวัด "

รุ่นที่ 2

 12 - 15 พฤษภาคม 2551
( 4 วันทำการ )

ห้องประชุมชั้น 3
ศสส.สป.

 
สนจ.
นศ กพ ฉช ชบ ชน
ชย ชพ ตร นย นฐ
นพ นบ นธ นน บร
ปจ ปน พย พท พจ
ศสข.
1 (อย)   6 (ขก)
5 (อด)   10 (สฎ)
12 (สข)
สทส, สคฐ
 

 นวก.คต.(สนจ.)  

นช.ฟส. (ศสข.)

28  คน


 

8

   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
" การจัดการระบบสารสนเทศของจังหวัด "

รุ่นที่ 3

 20 - 23 พฤษภาคม 2551
( 4 วันทำการ )

ห้องประชุมชั้น 3
ศสส.สป.

 
สนจ.
พบ ภก มค มห มส
ยล รน รย ลย สข
สส สค สห สพ นภ
  อท   ขก  
ศสข.
3 (นฐ)   4 (นม)
6 (ขก)   9 (นว)
11(นศ)   12 (สข)
     

 นวก.คต.(สนจ.)  

นช.ฟส. (ศสข.)

25 คน


 

9

 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
" การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ "

 

26 พฤษภาคม 2551

ห้องประชุมชั้น 3
ศสส.สป.

ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด

ศสข. 1 - 12

ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ

ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ

51 คน

ภาพกิจกรรม

10

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ
VCS ( Video Conference System )

3 - 4 มิถุนายน 2551


ห้องประชุมชั้น 6
โรงแรมตรัง
ถ.วิสุทธิกษัตริย์
กทม.
 

ศสข. ละ คน
สนจ.

ผู้ควบคุมระบบ

171 คน


ภาพกิจกรรม


ข้อมูลทางวิชาการ
 

11
ปปป
การจัดการและดูแลระบบ Server

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

ปปป
กกก

ตารางฝึกอบรม

16 - 20

มิ.ย.

2551
23 - 27

มิ.ย.

2551

30 มิ.ย.- 4 .ค.

2551

7 - 11

ก.ค. 2551

21 - 25

ก.ค. 2551
ปปป    

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

สนจ. ละ คน
ศสข. ละ คน

ผู้ปฏิบัติงาน

P d
P

ภาพกิจกรรม

P Server รุ่น 1
P Server รุ่น 2
P Server รุ่น 3
P Server รุ่น 4

P

Server รุ่น 5

P d
12

กกก

On the Job Training ระบบ ATM

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

กกก

กกก
กกก
 23 - 24 .. 2551
30 - 31 .. 2551
 6 - 7 .ค. 2551
กกก    
กกก
กกก
ศสข.6 (ขก)
ศสข.9 (นว)
ศสข.10 (สฎ)
กกก

กกก

จนท.ของ ศสข.

ศสข.2, 4, 5, 6

ศสข.1, 7, 8, 9

ศสข.3,10,11,12

(ศสข. ละ คน)

ผู้ควบคุมระบบของ ศสข.

ปปป

ปปป

19 คน
18 คน
15 คน

ปปป

d

ปปป

d

ภาพ OJT

P

ATM รุ่นที่ 1

P

ATM รุ่นที่ 2

P

ATM รุ่นที่ 3
d

ปปป

13

การสัมมนา การใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

28 กรกฎาคม 2551

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1
โรงแรมรามาการ์เด้นท์
ถ.วิภาวดีรังสิต
กทม.

ผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง
ผู้แทนกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
ผอ.สำนัก/กองในสังกัด สป.มท.
หน.สนจ./หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ
ผอ.ส่วนและศูนย์เขต/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จนท.ศูนย์เทคโนฯ

260 คน


ภาพกิจกรรม

ข้อมูลทางวิชาการ

14


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัด
เข้าฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด และ การจัดทำ
รายงานด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์"

( รุ่นที่ 1 )
 

25 - 29 สิงหาคม 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

สนจ.
นบ ชบ ฉช ปจ นย
รย นว ตร สค สห
นฐ มห นม สส นพ
มค สฎ พช ชย ขก
รบ พบ พบ พบ ชน

นวก.คต.(สนจ.)

23 คน

ภาพกิจกรรม

15


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัด
เข้าฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด และ การจัดทำ
รายงานด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์"

( รุ่นที่ 2 )
 

8 - 12 กันยายน 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

สนจ.
อบ สน ศก ลย บร
นภ อด พย พจ นน
ลป มส ชร ชม อต
ภก ชพ พท นศ ปน
ยล นธ พล สข สต
รน อท   กพ สพ
  สทส.  

นวก.คต.(สนจ.)
และ สทส.

31 คน

ภาพกิจกรรม

16

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2551

5 กันยายน 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 75 จังหวัด
ผู้ตรวจสอบภายในส่วนกลาง 7 กรม
และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง

85 คน

 

ภาพกิจกรรม

 

17

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัด
เข้าฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด และ การจัดทำ
รายงานด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์"

( รุ่นที่ 3 )

15 - 19 กันยายน 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

สนจ.
กบ กส กจ จบ ตร
ตก นค ปท ปข อย
พร พง ยส รอ ลบ
สก สป ลพ สบ สร
สท   อจ   อน

สนจ.
ที่ไม่มี นวก.คต.

23 คน
ภาพกิจกรรม


ข้อมูลทางวิชาการ

 

18


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบ ATM
( รุ่นที่ 1 )
 

15 - 19 กันยายน 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

ศสข.1 - 6 / สคฐ

ผู้ควบคุมระบบ

คน


ภาพกิจกรรม

19


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบ ATM
( รุ่นที่ 2 )
 

22 - 26 กันยายน 2551

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

ศสข.7 - 12 / สคฐ

ผู้ควบคุมระบบ

คน


ภาพกิจกรรม

 

ข้อมูล : นางทวีป  อิ่มเอิบ  โทร.(ท) 51550

                                               

  นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี โทร.(มท) 36441   221435 ตุลาคม 2551