ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2552

ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทร.(มท) 51550 / (มท) 52413

 

ลำดับที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน

จาก ระดับ จำนวน
1

การจัดการและดูแลระบบ Server
รุ่นที่ 1

2 - 6 กุมภาพันธ์ 2552

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

สนจ.
กบ กจ กส ขก จบ ชบ ชย
ชพ ชม ตง ตร ตก นย นพ
นม นว นบ นธ นน พบ ภก
    มส   ยล    
ศสข.
1 (อย)   2 (ชบ)
3 (นฐ)   11 (นศ)
นวก.คต.
นช.ฟฟ.
ผู้ดูแลระบบฯ
28

2 การจัดการและดูแลระบบ Server
รุ่นที่
2

16 - 20 กุมภาพันธ์ 2552

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

สนจ.
กพ ฉช ชร นฐ บร ปข ปน
อย พย พท พจ พล พบ พร
มค มห รอ รบ ลป ลพ สค
      สท      
ศสข.
4 (นม)   5 (อด)
6 (ขก)   7 (ชม)
8 (พล)    
นวก.คต.
นช.ฟฟ.
ผู้ดูแลระบบฯ
29


ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรม 3

3 การจัดการและดูแลระบบ Server
รุ่นที่
3

23 - 27 กุมภาพันธ์ 2552

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

สนจ.
นศ รน รย ลบ ลย ศก สน
สข สต สป สส สก สบ สห
สพ สฎ สร นค นภ อท อจ
อด อต อน   พง อบ ชน
ศสข.
9 (นว)   10 (สฎ)
12 (สข)    
นวก.คต.
นช.ฟฟ.
ผู้ดูแลระบบฯ
30


ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

4 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 1
19 - 20 มีนาคม 2552 ศสข.11 (นศ)
สสจ.
สฎ รน ภก พง นศ
กบ พท ตง สข สต
  ปน ยล นธ  
ผู้ดูแลระบบฯ 20
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
5 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 2
25 - 26 มีนาคม 2552 ศสข.6 (ขก)
สสจ.
อด นค สน นพ ลย
มห นภ ขก กส มค
รอ ยส   อจ อบ
ผู้ดูแลระบบฯ 21
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรม 3
6 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 3
1 - 2 เมษายน 2552 ศสข.9 (นว)
สสจ.
สพ สบ อท สห นว
กพ พจ พช อน ชน
  ลบ   ชย  
ผู้ดูแลระบบฯ 19
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
7 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 4
22 - 23 เมษายน 2552 ศสข.3 (นฐ)
สสจ.
นฐ รบ พบ สค สส
กจ ปข สป ปท นบ
  ชพ   อย  
ผู้ดูแลระบบฯ 17
ภาพกิจกรรม
8 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM
ระดับจังหวัด รุ่นที่
5
29 - 30 เมษายน 2552 ศสข.2 (ชบ)
สสจ.
ชบ ฉช ปจ นย รย
จบ ตร สก นม บร
  สร   ศก  
ผู้ดูแลระบบฯ 16
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
9 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM
ระดับจังหวัด รุ่นที่ 6
18 - 19 พฤษภาคม 2552 ศสข.7 (ชม)
สสจ.
ชม ลพ ลป มส ชร
พย พล อต สท ตก
  พร   นน  
ผู้ดูแลระบบฯ 18
ภาพกิจกรรม
10 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
22 - 24 พฤษภาคม 2552 โรงแรมเจ้าหลาว
ทอแสงบีช
จ.จันทบุรี
ข้าราชการและลูกจ้าง ศสส.สป. 130
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรม 3
11
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การขยายผลการจัดทำรายงาน
ศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 
29 - 31 กรกฎาคม 2552 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสารของสำนักงานจังหวัด
75
ภาพกิจกรรม
12
การประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และเป้าหมายระดับองค์การ
สู่ระดับบุคคล ของ ศสส.สป.

 
20 - 21 สิงหาคม 2552 ห้องประชุมชั้น 3
ศสส.สป.
ข้าราชการของ
ศสส.สป. และ ศสข.1 - 12
44
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
13
การประชุมแบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
(IPA3)

 
3 - 7 กันยายน 2552 ห้องประชุมชั้น 2
ศสส.สป.
ข้าราชการของ ศสส.สป. 23
14
การประชุมชี้แจง
การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
และชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2553

 
25 กันยายน 2552 ห้องประชุมชั้น 2
ศสส.สป.
ข้าราชการของ
ศสส.สป. และ ศสข.1 - 12
45

 

 

  ข้อมูล : นางทวีป  อิ่มเอิบ  โทร.(ท) 51550

           

  นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี โทร.(มท) 30441   071823 ตุลาคม 2552