หลักสูตร “ การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วยของคอมพิวเตอร์ ”

………………………

1. หัวข้อการบรรยาย

          1.1 การตรวจวิเคราะห์อาการป่วยของเครื่องคอมพิวเตอร์

                   - การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของ Hardware

                   - การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของ Software

                   - การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของ Driver

- การตรวจวิเคราะห์ Performance

                   - การตรวจวิเคราะห์ Processes

                   - การตรวจวิเคราะห์ CPU

                   - การตรวจวิเคราะห์ Memory

                   - การตรวจวิเคราะห์ระยะเวลาการเปิด – ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์

                                - การตรวจวิเคราะห์ระยะเวลาการเปิดใช้งาน Application

                1.2 โรคติดต่อในคอมพิวเตอร์

                   - Virus

                   - Worms

                   - Keyloggers

                   - Trojans

                   - Bots

                   - Dialer

                   - Spyware

                   - Adware

                   - Malware

                   - Rootkits

                1.3 การแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในคอมพิวเตอร์

                   - การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

                                - การป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ

                                - เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคติดต่อคอมพิวเตอร์

                                - การปรับแต่งเครื่องมือแต่ละชนิด

                                - การกักกันโรคติดต่อในคอมพิวเตอร์

                1.4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

                   - การจัดวางโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

                                - การจัดเก็บสำรองข้อมูลที่สำคัญ ๆ ไว้ในที่ที่ปลอดภัย

                                - การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

                                - การกู้คืนข้อมูลที่สูญหาย

                                - การเลือกใช้เครื่องมือในการกู้คืนข้อมูล

                1.5 ทางเลือกและการตัดสินใจในการเลือกใช้ Software

                   - Browser

                   - Office Set

                   - Tools

                   - การเลือก Application ประเภท และชนิดต่าง ๆ มาใช้งาน

2. การฝึกภาคปฏิบัติ (Action Learning)

                กรณีศึกษา 1 การติดตั้งและการปรับแต่ง Windows XP

          กรณีศึกษา 2 การติดตั้งและการปรับแต่ง MS Office 2003

          กรณีศึกษา 3 การติดตั้งและการปรับแต่ง Browser Firefox

          กรณีศึกษา 4 การติดตั้งและการปรับแต่ง Flashget

          กรณีศึกษา 5 การติดตั้งและการปรับแต่ง Flashgot

          กรณีศึกษา 6 การติดตั้งและการปรับแต่ง Lexitron

          กรณีศึกษา 7 การติดตั้งและการปรับแต่ง Foxit PDF

          กรณีศึกษา 8 การติดตั้งและการปรับแต่ง Printer

                             - Printer Direct

                             - Printer Sharing

                             - Printer Server

          กรณีศึกษา 9 การติดตั้งและการปรับแต่ง 7- zip

          กรณีศึกษา 10 การติดตั้งและการปรับแต่ง a-squared anti malware

          กรณีศึกษา 11 การติดตั้งและการปรับแต่ง recuva

          กรณีศึกษา 12 การติดตั้งและการปรับแต่ง defraggler

          กรณีศึกษา 13 การติดตั้งและการปรับแต่ง Disktrix

          กรณีศึกษา 14 การติดตั้งและการปรับแต่ง Fineprint

          กรณีศึกษา 15 การติดตั้งและการปรับแต่ง Nero

          กรณีศึกษา 17 การติดตั้งและการปรับแต่ง Revo Uninstaller

 

3. ระยะเวลาการบรรยาย   30  ชั่วโมง

4. แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม