ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2553  

ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กลุ่มงานยุทศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทร.(มท) 51550 / (มท) 52413

 

 

ลำดับที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน

จาก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การใช้งานโปรแกรม OpenOffice
เพื่อการจัดการสำนักงาน "

( หลักสูตรที่ 1 )
15 - 16 ธันวาคม 2552 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ หน่วยงานในสังกัด
ศสส.สป.
และ ศสข.1-12
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และ
ผู้ปฏิบัติงานหลัก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
25


ภาพกิจกรรม

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การใช้งานโปรแกรม OpenOffice
เพื่อการจัดการสำนักงาน "

( หลักสูตรที่ รุ่นที่ 1 )
17 - 18 ธันวาคม 2552 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ หน่วยงานในสังกัด
ศสส.สป.
และ ศสข.1-12
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสำนักงาน
26
ภาพกิจกรรม
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
" การใช้งานโปรแกรม OpenOffice
เพื่อการจัดการสำนักงาน "

( หลักสูตรที่ รุ่นที่ 2 )
24 - 25 ธันวาคม 2552 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ หน่วยงานในสังกัด
ศสส.สป.
และ ศสข.1-12
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสำนักงาน
28
ภาพกิจกรรม
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วย
ของคอมพิวเตอร์"

รุ่นที่ 1
11 - 15 มกราคม 2553 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ หน่วยงานในสังกัด
ศสส.สป.
(ส่วนกลาง)
จนท.ผู้ดูแล PC 25
ภาพกิจกรรม
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วย
ของคอมพิวเตอร์"

รุ่นที่ 2
25 - 29 มกราคม 2553 ศสข.8 (พล)
  พล กพ พจ  
  นว อน สห  
  ลบ   ชย  
  ลย   ลป  
  ศสข.8 (พล)  
  ศสข.9 (นว)  
จนท.ผู้ดูแล PC 15
ภาพกิจกรรม
6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วย
ของคอมพิวเตอร์"

รุ่นที่ 3
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ศสข.6 (ขก)
  ขก กส มค รอ  
  ยส อจ อบ อด  
  นค สน นพ มห  
    นภ    
  ศสข.5 (อด)  
  ศสข.6 (ขก)  
จนท.ผู้ดูแล PC 17
ภาพกิจกรรม
7 อบรมตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ไร้สาย(wireless) กับ
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม สทส.
ชั้น 1 อาคารสถาบัน
ดำรงราชานุภาพ สป.
สทส.
สคฐ.
สสส.
จนท.ผู้ดูแลอุปกรณ์  
8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วย
ของคอมพิวเตอร์"

รุ่นที่ 4
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ศสข.12 (สข)
  สข สต ปน ยล  
  นธ นศ กบ พท  
  ตง สฎ รน ภก  
    พง ชพ    
  ศสข.10 (สฎ)  
  ศสข.11 (นศ)  
  ศสข.12 (สข)  
จนท.ผู้ดูแล PC 23
ภาพกิจกรรม
9 อบรมตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง
VDO Streaming กับ
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
25 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม สทส.
ชั้น 1 อาคารสถาบัน
ดำรงราชานุภาพ สป.
สทส.
สดร.
สน.
จนท.ผู้ดูแลระบบ 10
10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วย
ของคอมพิวเตอร์"

รุ่นที่ 5
8 - 12 มีนาคม 2553 ศสข.7 (ชม)
  ชม มส ชร  
  พย ลพ สท  
  ตก   อต  
  พร   นน  
  ศสข.7 (ชม)  
จนท.ผู้ดูแล PC 14
ภาพกิจกรรม
11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วย
ของคอมพิวเตอร์"

รุ่นที่ 6
15 - 19 มีนาคม 2553 ศสข.1 (อย)
  อย สพ สบ อท  
  รบ พบ สค สส  
  กจ ปข จบ ตร  
    นบ ปท    
  ศสข.1 (อย)  
จนท.ผู้ดูแล PC 17
ภาพกิจกรรม
12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การตรวจ วิเคราะห์ และแก้ไขอาการป่วย
ของคอมพิวเตอร์"

รุ่นที่ 7
22 - 26 มีนาคม 2553 ศสข.2 (ชบ)
  ชบ ปจ นย รย  
  สก นม บร สร  
    ศก    
  ศสข.2 (ชบ)  
  ศสข.4 (นม)  
จนท.ผู้ดูแล PC 12
ภาพกิจกรรม
13 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อป้องกันเครือข่าย
และข้อมูลของ สป.มท.

รุ่นที่ 1
11 - 12 พฤษภาคม 2553 อาคารเบญจจินดา
ชั้น 18 บี
ถ.วิภาวดีรังสิต
จนท.ของกลุ่มงานข้อมูลฯ จังหวัดละ 2 คน
 จนท.ของ ศสข. เขตละ 2 คน
จนท.ของ ศสส.สป.
140
14 ฝึกอบรมตามสัญญาการใช้งานระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
โครงการจ้างพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อป้องกันเครือข่าย
และข้อมูลของ สป.มท.
( UIH )

(จ.พระนครศรีอยุธยา และ อุดรธานี)
31 พฤษภาคม
ถึง
4 มิถุนายน
2553
ห้องประชุม สทส.
ชั้น 1 อาคารสถาบัน
ดำรงราชานุภาพ สป.

จนท.ใน สทส.

จนท.ใน สนจ.พระนครศรีอยูธยา
จนท.ใน สนจ.อุดรธานี
(จังหวัดละ 2 คน)
10
15 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อป้องกันเครือข่าย
และข้อมูลของ สป.มท.

รุ่นที่ 2
7 - 8 มิถุนายน 2553 อาคารเบญจจินดา
ชั้น 18 บี
ถ.วิภาวดีรังสิต
จนท.ของกลุ่มงานข้อมูลฯ จังหวัดละ 2 คน
 จนท.ของ ศสข. เขตละ 2 คน
จนท.ของ ศสส.สป.
160
16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org
เพื่อการจัดการสำนักงาน"
(โครงการขยายผลไปยัง สำนัก กอง
ต่าง ๆ ใน สป.เฉพาะในส่วนกลาง)

รุ่นที่ 1
9 - 11 มิถุนายน 2553 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด สป.มท.
เฉพาะในส่วนกลาง
21
ภาพกิจกรรม
17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org
เพื่อการจัดการสำนักงาน"
(โครงการขยายผลไปยัง สำนัก กอง
ต่าง ๆ ใน สป.เฉพาะในส่วนกลาง)

รุ่นที่ 2
16 - 18 มิถุนายน 2553 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด สป.มท.
เฉพาะในส่วนกลาง
23
ภาพกิจกรรม
18 ฝึกอบรมผู้ดูแล เว็บไซต์ส่วนกลาง
ตามสัญญาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขระบบเว็บไซต์
และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนกลาง รุ่นที่ 1
22 มิถุนายน 2553 ห้องประชุม สทส.
ชั้น 1 อาคารสถาบัน
ดำรงราชานุภาพ สป.
ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนกลาง 18
19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org
เพื่อการจัดการสำนักงาน"
(โครงการขยายผลไปยัง สำนัก กอง
ต่าง ๆ ใน สป.เฉพาะในส่วนกลาง)

รุ่นที่ 3
23 - 25 มิถุนายน 2553 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด สป.มท.
เฉพาะในส่วนกลาง
25
ภาพกิจกรรม
20 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดระดับบุคคล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจำปี
2553
25 - 27 มิถุนายน 2553 กรีน ริเวอร์ ฮิลล์
รีสอร์ท
จ.กาญจนบุรี
ข้าราชการ/ลูกจ้าง ศสส.สป.
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค (ศสข.1 - 12)
121
ภาพกิจกรรม
21 อบรมตามสัญญา โครงการเช่าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตแบบองค์กร
พร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ กับ
บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด
29 - 30 มิถุนายน 2553 ห้องประชุม
ชั้น 2 กยส.
กยส.
สสส.
สตป.
ฝบท.
จนท.ของ ศสส.สป. 10
22 ฝึกอบรมผู้ดูแล เว็บไซต์ส่วนกลาง
(ตามสัญญาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขระบบเว็บไซต์
และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)

ส่วนกลาง รุ่นที่ 2
20 กรกฎาคม 2553 ห้องประชุม สทส.
ชั้น 1 อาคารสถาบัน
ดำรงราชานุภาพ สป.
ผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนกลาง  
23 ฝึกอบรมผู้ดูแล เว็บไซต์จังหวัด
(ตามสัญญาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขระบบเว็บไซต์
และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
23 กรกฎาคม 2553 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
กบ กจ กพ จบ ฉช
ชน ชพ ตง ตร ตก
นย นพ นม นศ นบ
บร ปท ปข ปจ อย
พย พง พท พจ พล
พบ พช พร ภก มค
มห มส ยล รอ รน
รย รบ ลบ ลป ลย
ศก สน สข สป สส
สค สก สบ สห สท
สพ สร อท อจ อด
อต   อน   อบ
ผู้ดูแล
เว็บไซต์จังหวัด
58
 

  ข้อมูล : นางทวีป  อิ่มเอิบ  โทร.(ท) 51550

                             

 : นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี โทร.(มท) 45440 191930 สิงหาคม 2553