ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2554 

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร.(มท) 51550 / (มท) 52413 

ลำดับที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
1 โครงการประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

( รุ่นที่ 1 )
27 ตุลาคม 2553 รร.ชลอินเตอร์
จ.ชลบุรี
ผู้แทนของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ฉช ปจ นย รย จบ ตร สก ชบ
นฐ รบ สค สส กจ อย สพ สบ
อท สห สป ปท นบ      
    ศสข.1 (อย)    
    ศสข.2 (ชบ)    
    ศสข.3 (นฐ)    
42


ภาพกิจกรรม

2 โครงการประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

( รุ่นที่ 2 )
5 พฤศจิกายน 2553 รร.ทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช
ผู้แทนของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
นศ กบ พท ตง สฎ ชพ รน ภก
พง สข สต ปน ยล นธ ปข พบ
    ศสข.10 (สฎ)    
    ศสข.11 (นศ)    
    ศสข.12 (สข)    
39


ภาพกิจกรรม

3 โครงการประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

( รุ่นที่ 3 )
12 พฤศจิกายน 2553 รร.ท็อปแลนด์
จ.พิษณุโลก
ผู้แทนของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
พล อต สท ตก พร นน ชม ลพ
ลป มส ชร พย นว กพ พจ พช
อน ชน ลบ          
    ศสข.7 (ชม)    
    ศสข.8 (พล)    
    ศสข.9 (นว)    
48


ภาพกิจกรรม

4 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

( IP Phone ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 )
17 - 19 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ

จนท.ผู้ดูแลระบบโทรศัพท์ประจำ
สสจ./ศสส.

นศ สฎ สข กจ ปข พบ ชพ
รน ภก พง กบ พท ตง สต
ปน ยล นธ   ศสส.
36
ภาพกิจกรรม
5 โครงการประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

( รุ่นที่ 4 )
26 พฤศจิกายน 2553 รร.โฆษะ
จ.ขอนแก่น
ผู้แทนของคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ขก กส มค รอ ชย ยส อจ นม
บร สร ศก อบ อด นค สน นพ
ลย มห นภ          
    ศสข.4 (นม)    
    ศสข.5 (อด)    
    ศสข.6 (ขก)    
51


ภาพกิจกรรม

6 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference)

( รุ่นที่ 1 )
16 ธันวาคม 2553 ศสข.8 (พล) จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สสส.
และ ศสข.7 (ชม), 8 (พล), 9 (นว)
9
7 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

( IP Phone )
20-24 ธันวาคม 2553  ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สคฐ.
และ ศสข.1 - 12
33
ภาพกิจกรรม
8 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference)

( รุ่นที่ 2 )
21 ธันวาคม 2553 ศสข.11 (นศ) จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สสส.
และ ศสข.10 (สฎ), 11 (นศ), 12 (สข)
9
9 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference)

( รุ่นที่ 3 )
24 ธันวาคม 2553 ศสข.6 (ขก) จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สสส.
และ ศสข.4 (นม), 5 (อด), 6 (ขก)
9
10 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference)

( รุ่นที่ 4 )
27 ธันวาคม 2553 ห้องประชุมชั้น 4
ศสส.สป.
จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สสส.
และ ศสข.1 (อย), 2 (ชบ), 3 (นฐ)
13
11 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขระบบเว็บไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

( รุ่นที่ 1 )

เอกสารโครงการ (เพิ่มเติม)

20 มกราคม 2554 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ จนท.ผู้ดูแลระบบของ จังหวัด/ศสข.
อย สพ สบ อท สห ชบ ฉช
ปจ นย รย จบ ตร สก นฐ
รบ พบ สค สส กจ ปข นม
บร สร ศก อบ อด นค สน
นพ ลย มห นภ ขก กส มค
  รอ ชย   ยส อจ  
ศสข.1 (อย)   ศสข.2 (ชบ)
ศสข.3 (นฐ)   ศสข.4 (นม)
ศสข.5 (อด)   ศสข.6 (ขก)
40
ภาพกิจกรรม
12 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขระบบเว็บไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

( รุ่นที่ 2 )

เอกสารโครงการ (เพิ่มเติม)

21 มกราคม 2554 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ จนท.ผู้ดูแลระบบของ จังหวัด/ศสข.
ชม ลพ ลป มส ชร พย พล
อต สท ตก พร นน นว กพ
พจ พช อน ชน ลบ สฎ ชพ
รน ภก พง นศ กบ พท ตง
  สข สต ปน ยล นธ  
    สป ปท นบ    
ศสข.7 (ชม)   ศสข.8 (พล)
ศสข.9 (นว)   ศสข.10 (สฎ)
ศสข.11 (นศ)   ศสข.12 (สข)
44
ภาพกิจกรรม
13 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย
( IP Phone )
10-11 กุมภาพันธ์ 2554  ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สคฐ.
และ ศสข.1 - 12
34
ภาพกิจกรรม
14 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM ระดับจังหวัด
( รุ่นที่ 1 )
28 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง
1 มี.ค. 2554
ศสข.8 (พล)
จนท.ผู้ดูแลระบบ ของ สนจ.
ลพ ลป มส ชร
พย อต สท ตก
พร นน กพ พจ
พช อน ชม พล
25
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
15 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM ระดับจังหวัด
( รุ่นที่ 2 )
9 - 10 มีนาคม 2554 ศสข.1 (อย)
จนท.ผู้ดูแลระบบ ของ สนจ.
อย สพ อท สห
สบ ชบ ฉช ปจ
นย สค สส กจ
ชน ลบ นว  
21
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรม 3
16 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM ระดับจังหวัด
( รุ่นที่ 3 )
28 - 29 มีนาคม 2554 ศสข.5 (อด)
จนท.ผู้ดูแลระบบ ของ สนจ.
อด นค สน นพ
ลย มห นภ ขก
กส มค รอ ยส
อจ      
23
ภาพกิจกรรม
17 ฝึกอบรมตามสัญญาจ้าง
"โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

( สำหรับ จนท.ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส )
18-22 เมษายน 2554 รร.ไดมอนด์พลาซ่า
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
จนท.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส
( ศลก.จ., อ., สภ. )
108
ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2
18 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM ระดับจังหวัด
( รุ่นที่ 4 )
19 - 20 เมษายน 2554 ศสข.10 (สฎ)
จนท.ผู้ดูแลระบบ ของ สนจ.
สฎ ชพ รน ภก
พง นศ พบ ปข
รบ นฐ    
23
ภาพกิจกรรม
19 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM ระดับจังหวัด
( รุ่นที่ 5 )
25 - 26 เมษายน 2554 ศสข.(นม)
จนท.ผู้ดูแลระบบ ของ สนจ.
นม บร สร ศก
อบ สป ปท นบ
ชย รย จบ ตร
สก      
26
ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2
20 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

( IP Phone ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 3 )
27 - 29 เมษายน 2554 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
 

จนท.ผู้ดูแลระบบโทรศัพท์ประจำ
สสจ./ศสส.

ตก จบ ตร สก รย อต
นน นย กพ ปจ ชบ พร
ฉช นม สท   ศสส.
         
19
ภาพกิจกรรม
21 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบ ATM ระดับจังหวัด
( รุ่นที่ 6 )
10 - 11 พฤษภาคม 2554 ศสข.12 (สข)
 
จนท.ผู้ดูแลระบบ ของ สนจ.
สข สต ปน ยล
นธ ตง กบ พท
       
25
ภาพกิจกรรม
22 ฝึกอบรมตามสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพร้อมการติดตั้ง
ระยะที่ 1 , 2 และ 3
( รุ่นที่ 1 )
30 พฤษภาคม
ถึง
3 มิถุนายน 2554
ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
 

จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สนจ.
จังหวัดละ 1 คน

กส กบ กจ ขก จบ ฉช
ชบ ชย ชร ชพ ตร ตก
ตง นย นฐ นม นว นบ
นศ นธ บร ปท ปข ปจ
พบ พจ พท นภ มค มส
           
30
ภาพกิจกรรม
23 ฝึกอบรมตามสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพร้อมการติดตั้ง
ระยะที่ 1 , 2 และ 3
( รุ่นที่ 2 )
6 - 10 มิถุนายน 2554 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
 

จนท.ผู้ดูแลระบบฯ ของ สนจ.
จังหวัดละ 1 คน

อย พล ภก มห ยส ยล
รย รบ รอ รน ลย ลพ
ลป ลบ ศก สก สค สส
สร สน สท สฎ สต สพ
สบ สห สป นค อบ อด
อจ อต อท อน นน ปน
พช ชม พย พร กพ นพ
    พง สข    
           
44
ภาพกิจกรรม
24 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

( IP Phone ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 4 )
15 - 17 มิถุนายน 2554 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
 

จนท.ผู้ดูแลระบบโทรศัพท์ประจำ
สสจ./ศสส.

อด ขก พจ พช อน ชน
ลบ บร สร ศก อบ นค
สน นพ ลย ชบ ฉช นม
สท        
         
30
ภาพกิจกรรม
25 ฝึกอบรมตามสัญญาจ้าง
"โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

( สำหรับ จนท.ในพื้นที่ จังหวัดยะลา )
11-15 กรกฎาคม 2554 รร.โกลเด้น คราวน์
พลาซ่า
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
จนท.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ยะลา
( ศลก.จ.,  อ.,  สภ. )
69
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรม 3
26 ฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย

( IP Phone ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 5 )
20-22 กรกฎาคม 2554 ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ
 

จนท.ผู้ดูแลระบบโทรศัพท์ประจำ
สสจ./ศสส.

ชม พล นว มห นภ กส
มค รอ ชย ยส อจ ลพ
ลป มส ชร พย สท  
         
30
ภาพกิจกรรม
27 สัมมนาตามสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารระบบประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
3-4 สิงหาคม 2554 ห้องศรีตรังบอลรูม
ชั้น 6 รร.ตรัง
กรุงเทพฯ
จนท.ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบการประชุมฯ
ของกระทรวงมหาดไทย
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
137
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
28 ฝึกอบรมการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
ตามสัญญา "โครงการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร"
22-26 สิงหาคม 2554 ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
 
จนท.ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดูแลและรักษา
ความปลอดภัยด้านเครือข่าย
และข้อมูลของจังหวัด
ที่ติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการฯ
ภก นม พบ อบ
ฉช นว ชร
       
13
29 ฝึกอบรมการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
ตามสัญญา "โครงการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร"
26 สิงหาคม 2554 ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
 
จนท.ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดูแลและรักษา
ความปลอดภัยด้านเครือข่าย
และข้อมูลของจังหวัด
ที่ติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการฯ
อย อด ชม พล
ขก ชบ สฎ สข
       
7
30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PMQA หมวด 3) ของ ศสส.สป.
ประจำปีงบประมาณ
2554

file เอกสารทางวิชาการ ( ppt )

2 - 4 กันยายน 2554 รร.พัทยาปาร์คบีช รีสอร์ท
หาดจอมเทียน
จ.ชลบุรี
จนท.ของ ศสส.สป. และ ศสข.1 - 12 140

ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรม 3
ภาพกิจกรรม 4
ภาพกิจกรรม 5
ภาพกิจกรรม 6
ภาพกิจกรรม 7

สรุปผลการสัมมนา
 

31 ฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
7 - 9 กันยายน 2554 รร.เมธาวลัย
อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี
 

จนท.ผู้ใช้งานของ

1.  ศสส.สป.
2.  ศสข.2 (ชบ) ,   4 (นม) ,   6 (ขก)
     ศสข.7 (ชม) , 10 (สฎ) , 12 (สข)
3.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.  สำนักงาน กปร.
 
34
32 ฝึกอบรมตามสัญญาจ้าง
"โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

( สำหรับ จนท.ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี )
12-16 กันยายน 2554 รร.ไดมอนด์พลาซ่า
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
จนท.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ปัตตานี
( ศลก.จ.,  อ.,  สภ. )
100
ภาพกิจกรรม
   
ฝึกอบรมตามสัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมวงจรสื่อสัญญาณ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ลำดับที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
33 MOI Security Incident Cast Study & Prevention 26 มกราคม 2554
13
.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด ศสส.สป. 10
34 Basic Linux For Server Administration 15 กุมภาพันธ์ 2554
09.30 - 16.30
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 17
35 Secure Your Network with Firewall 16 กุมภาพันธ์ 2554
09.30 - 12.00
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 12
36 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel
จากคลังข้อมูลแบบ OLAP/multidimensional
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
24 กุมภาพันธ์ 2554
13.00 - 16.00
น.
ห้องประชุม
ชั้น 3  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 11
37 แนวทางการพัฒนาระบบงาน (Back Office) 31 มีนาคม 2554
13.00 - 16.00
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 11
38 Simple Search Engine Marketing 29 เมษายน 2554
13.00 - 16.00
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 13
39 การป้องกันและกำจัดไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 พฤษภาคม 2554
14.00 - 16.00
น.
ห้องประชุม
ศสข.10 (สฎ)
จนท.ที่เกี่ยวข้องใน จ.สุราษฎร์ธานี 35 *
40 การป้องกันและกำจัดไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 มิถุนายน 2554
13.30 - 15.30
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 17
41 Web Application Security with Acunetix WVS 29 กรกฎาคม 2554
13.30 - 15.30
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 12
42 การสร้าง Web Server ด้วย Linux 29 สิงหาคม 2554
13.30 - 15.30
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 12
43 ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์สูงสุด 3 อันดับแรก 27 กันยายน 2554
13.30 - 15.30
น.
ห้องประชุม
ชั้น 2  ศสส.สป.
จนท.หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 17

  ข้อมูล : นางทวีป  อิ่มเอิบ  โทร.(มท) 51550

                               
                             


 :
นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี โทร.(มท) 45440  281705 กันยายน 2554