ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร.(มท) ๕๑๔๒๘ / (มท) ๒๔๑๓ 

ลำดับที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
ฝึกอบรมตามสัญญาจ้าง
"โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้"

( สำหรับ จนท.ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และ สตูล )
๑๐ - ๑๔
ตุลาคม ๕๕๔
รร.ไดมอนด์พลาซ่า
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
จนท.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จ.สงขลา และ สตูล
( สภ. , อ. , ศลก.จ.)
๘๕ คน


ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

ฝึกอบรมตามสัญญาจ้าง
"โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้"

( สำหรับ จนท.หน่วยงานพิเศษ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ )
๓๑ ตุลาคม
ถึง
พฤศจิกายน ๕๕๔
รร.ไดมอนด์พลาซ่า
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
จนท.หน่วยงานพิเศษ
ในพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๕๗ คน


ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

ฝึกอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง
และการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(ตามสัญญาจ้างฯ)
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ห้องประชุม สทส.
ชั้น ๑
อาคาร สดร.
จนท.ผู้ดูแลเว็บไซต์และการใช้งาน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานส่วนกลาง
๒๐ คน
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๙ คน
ฝึกอบรมตามสัญญาบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไข
อุปกรณ์ระบบการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ควบคุมการบริหารจัดการประชุมแบบหลายจุด
MCU (Multipoint Control Unit)

(ตามสัญญาจ้างฯ)
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศสข.๙ (นว) จนท.ควบคุมระบบ MCU ของ
ศสส.สป. และ ศสข.
๙ คน
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศสข.๑๒ (สข) ๙ คน
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศสข.๕ (อด) ๙ คน
๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศสส.สป. ๑๐ คน
ฝึกอบรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบเปิด ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
จนท.ของหน่วยงานในสังกัด สป.มท.
ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์
และ ศสข.๑ - ๑๒
๔๕ คน
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมการใช้งาน GIS Open Source
รุ่นที่ ๑
๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
นักวิชาการคอมฯ
ของ สนจ.
หรือผู้เกี่ยวข้อง
๓๘ คน
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมตามสัญญาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม
และแก้ไขระบบเว็บไซต์

(ตามสัญญาจ้างฯ)
๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๕
ห้องประชุม สทส.
ชั้น ๑
อาคาร สดร.
จนท.ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ของ
สำนักบริหารบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด และ ศสข.
๓๑ คน
การสัมมนากระบวนการบริการของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๓๐ พฤษภาคม
ถึง
๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด ศสส.สป. และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน สป.มท.
 ๑๑๕ คน  
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2
ภาพกิจกรรม 3
ภาพกิจกรรม 4
ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานด้วยโปรแกรม
ระบบเปิด
(Open Office)

รุ่นที่ ๑
๖ - ๘
มิถุนายน ๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
นักวิชาการคอมฯ
ของ ศสส.สป.
และ สนจ.
หรือผู้เกี่ยวข้อง
๒๙ คน
ภาพกิจกรรม
๑๐ ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานด้วยโปรแกรม
ระบบเปิด
(Open Office)

รุ่นที่ ๒
๑๓ - ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
นักวิชาการคอมฯ
ของ ศสส.สป.
และ สนจ.
หรือผู้เกี่ยวข้อง
๒๘ คน
ภาพกิจกรรม
๑๑ ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานด้วยโปรแกรม
ระบบเปิด
(Open Office)

รุ่นที่ ๓
๒๐ - ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
นักวิชาการคอมฯ
ของ ศสส.สป.
และ สนจ.
หรือผู้เกี่ยวข้อง
๒๙ คน
ภาพกิจกรรม
๑๒ ฝึกอบรมการใช้งาน GIS Open Source
รุ่นที่ ๒
๒๕ - ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
นักวิชาการคอมฯ
ของ สนจ.
หรือผู้เกี่ยวข้อง
๔๑ คน
ภาพกิจกรรม
๑๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามสัญญาจ้าง
บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ระบบประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ของกระทรวงมหาดไทย

(ตามสัญญาจ้างฯ)
๒๘ - ๒๙
 มิถุนายน ๒๕๕๕
ห้องนิมานนรดี
วรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท
จ.พระนครศรีอยุธยา
จนท.ผู้รับผิดชอบระบบ VCS
ของจังหวัด
ศสข. และ ศสส.สป.
๑๐๙ คน
ภาพกิจกรรม
๑๔ การสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑๙ - ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕
ห้องประชุมภาณุรังษี เอ-บี
รร.เดอะรอยัล ริเวอร์
ถ.จรัญสนิทวงศ์ กทม.
CIO ของส่วนราชการ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑๔๗ คน
ภาพกิจกรรม
๑๕ ฝึกอบรมตามสัญญาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไข
ระบบเว็บไซต์และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป
จนท.ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
ของจังหวัด
๓๐ คน
ภาพกิจกรรม
๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๕ คน
ภาพกิจกรรม
๑๖ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ครั้งที่ ๑
๓๑ กรกฎาคม
ถึง
 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๒
ศสส.สป.
ผู้แทน สบจ.สป.
ผู้แทน สนผ.สป.
ผอ.ส่วนฯ และ ศสข.๑-๑๒
๕๓ คน
๑๗ ฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

(ตามสัญญาการเช่าใช้ระบบฯ)
๘ - ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๕
เดอะเปียโน รีสอร์ท
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
จนท.ผู้รับผิดชอบ
การใช้งานระบบสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม
๓๔ คน
ภาพกิจกรรม 1
ภาพกิจกรรม 2

ภาพกิจกรรม 3
ภาพกิจกรรม 4
ภาพกิจกรรม 5
๑๘ การประชุมสัมมนาทบทวนความต้องการ
ใช้ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๕
ห้องราชา ๑
ชั้น ๑๑ อาคาร ๒
โรงแรมปริ้นพาเลช
มหานาค
กรุงเทพฯ
เจ้าของข้อมูล
จังหวัดทุกจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๗๘ คน
ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2
๑๙ การสัมมนาแนวทางการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๕
ห้องราชา ๑
ชั้น ๑๑ อาคาร ๒
โรงแรมปริ้นพาเลช
มหานาค
กรุงเทพฯ
ผู้แทนคณะกรรมการ
บริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด และ
จนท.ของ สป.มท.
๒๐๖ คน
ภาพกิจกรรม
๒๐ ฝึกอบรมการจัดทำ Website และโปรแกรม
เครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ
๒๙ - ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๕
ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
จนท.ที่เกี่ยวข้อง
สำนัก/กอง/ศูนย์
ศสส. และ ศสข.
๓๒ คน
ภาพกิจกรรม
๒๑ การประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ห้องประชุม
ชั้น ๓
ศสส.สป.
ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด ศสส.สป.
๑๕๐ คน
ภาพกิจกรรม
   

  ข้อมูล : นางทวีป  อิ่มเอิบ  โทร.(มท) ๑๔๒๘

                               
                             


 :
นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี โทร.(มท) ๕๙๙๐๘  ๑๗๑๐๒๐ กันยายน ๒๕๕๕