1. ใช้เครื่องโทรศัพท์ที่จะใช้ทำการบันทึกเสียง (หมายเลขภายในชุมสาย MD 110 ที่มีการติดตั้ง)
กดไปยังหมายเลขที่มีการ
SET ไว้เป็นแบบ GROUP HUNTING (รองรับการเรียกเข้าของสายนอก) ถ้าไม่ทราบ
ให้ใช้คำสั่งในการตรวจสอบดังนี้

                                          < GHDAP : GRP = ALL ;

                           หน้าจอจะแสดงผลดังนี้ (ข้อความตัวอย่าง)

                         GRP            LIM            SERV            TRAF       SEL      QUE      CUST       DIR

                      XXXXX            1         100100000           15          100           2                       36601
                                                                                                                                                36602
                                                                                                                                                36603
                                                                                                                                                36604

                      2. จากการตรวจสอบหมายเลขที่จะทำการหมุนติดต่อคือ XXXXX เมื่อทำการติดต่อจะได้ยินเสียง
ตอบรับที่ได้ทำการบันทึกไว้แล้ว

                      3.  กด  * 900

                      4.  เครื่องจะบอกให้ใส่รหัสผ่าน ให้กด  1234

                      5. เครื่องจะบอก  VERSION ปัจจุบัน

                      6.  ทำการบันทึกเสียงโดยกด  * 10000  จะได้ยินเสียงดัง " ติ๊ด "  ให้เริ่มการพูดเพื่อบันทึกเสียง
(ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ) เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก ให้กด
#

                      7.  การเรียกฟังเสียงที่ได้ทำการบันทึก ให้กด  * 10100

                      8.  เมื่อเสร็จสิ้นต้องการออกจากระบบ ให้กด * 900

                                           ----------------------------------------------------------------

                                                                                                             วัชระ  เรืองฤทธิ์
                                                                                                         ศสข.4 (นม) มท 36448
                                                                                                               12  พ.ย.2548