ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การควบคุม ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ MD110 ในเครือข่าย สป.มท.