ความรู้พื้นฐาน MD110
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ
อุปกรณ์สายใน/สายนอก
การควบคุมการทำงานตู้ชุมสายฯ
ชุดรูปแบบคำสั่ง
คำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ เกี่ยวกับ
  โครงสร้างภายใน
  Hardware ที่มีอยู่ภายในตู้ชุมสายฯ
  Extension
  Operator
  Night Service
  Route/Trunk
  การกำหนด Dest
  การตรวจสอบสถานะ Extension
  การตรวจสอบสถานะ Route/Trunk
  การ Restart Function
  การจัดเก็บข้อมูล
  การตรวจสอบ Alarm
  การตรวจสอบการ Block
  การ Set ระบบตอบรับอัตโนมัติ
   
ข้อมูลภายในตู้ชุมสาย MD110
  ศสข.4 (นม) 
  สสจ.บุรีรัมย์
  สสจ.สุรินทร์
  สสจ.ศรีสะเกษ
  สสจ.อุบลราชธาน
     

Fiol Program (Download)
 

Fiol for DOS
    - xxx
    - xxx
    - xxx
    - xxx
    - xxxนายวัชระ เรืองฤทธิ์ นช.ฟส.6
ผู้เรียบเรียง
17  ธันวาคม
 2550