ความรู้พื้นฐานสำหรับชุมสายโทรศัพท์ MD110

   
P เป็นชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติสาขา ( PABX : Private Automatic Branch Exchange )
P ระบบ SPC ( Stored Program Control )
P บริษัท อีริคสัน ประเทศสวีเดน เป็นผู้ผลิต
P สามารถต่อใช้งานกับเครื่องรับโทรศัพท์ได้ทั้งแบบ Analog Line ( Dial ) และ Digital Line ( DTMF : Dual Tone Multi Frequency )
P สามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกับชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น และชุมสายอื่น ๆ ได้ทั้งแบบ Anlog Trunk และ Digital Trunk
P LIM ( Line Interface Module ) ที่มีใช้งานอยู่ในเครือข่าย ศสส.สป.มท. ส่วนใหญ่เป็น รุ่น MD110/50 ( 3 Magazine )
P Version  BC 9 ( การ Backup ข้อมูลใช้ Hardisk Unit )
   
บริการพิเศษ  ( EXTENSION  FACILITY )  มี FUNCTION  ต่าง ๆ พอสังเขปได้ดังนี้
   
P Night Service  เป็นการกำหนดหมายเลขที่เป็นผู้รับสายแทน หลังจาก Operator ปิดเครื่อง
   
P การโอนสาย
 
   เครื่อง ANALOG     1. กดปุ่ม R หรือ เคาะ Hook Switch เพื่อพักสาย
  2. กดหมายเลขที่ต้องการโอนสาย
  3. วางหูโทรศัพท์เพื่อโอนสาย
   
   เครื่อง DIGITAL     1. กดปุ่ม Inquiry เพื่อพักสาย
  2. กดหมายเลขที่ต้องการโอนสาย
  3. กดปุ่ม Tranfer เพื่อโอนสาย
   
P การประชุมทางโทรศัพท์ ( Conference )  สามารถสนทนาร่วมกันได้ 3 -  8  เลขหมาย
 
   เครื่อง ANALOG     1. กดปุ่ม R หรือเคาะ Hook Switch เพื่อพักสาย
  2. กดหมายเลขที่ต้องการดึงเข้ากลุ่มการประชุม
  3. กดปุ่ม 3 เพื่อทำฟังค์ชั่นการประชุม
   
   เครื่อง DIGITAL     1. กดปุ่ม Inquiry เพื่อพักสาย
  2. กดหมายเลขที่ต้องการดึงเข้ากลุ่มการประชุม
  3. กดปุ่ม Conference เพื่อทำฟังค์ชั่นการประชุม
   
P การจองสายเรียกกลับในกรณีสายไม่ว่าง ( Call Back on Busy )
 
   เครื่อง ANALOG     1. กดปุ่ม 6 หลังจากได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง
  2. วางหูและรอการเรียกกลับ
   
   เครื่อง DIGITAL 1. กดปุ่ม 6 หรือปุ่ม Call Back หลังจากได้รับสัญญาณไม่ว่าง
  2. วางหูและรอการเรียกกลับ
   
P การจองสายเรียกกลับกรณีไม่มีคนรับสาย ( Call Back on no Reply )
       กรณีที่ผู้เรียกทำการเรียกไปยังหมายเลขใด ๆ แต่หมายเลขนั้นไม่มีผู้รับสาย สามารถบังคับให้มีการเรียกกลับมา
  ยังผู้เรียกทันที ที่หมายเลขนั้นมีการใช้งาน 1 ครั้ง
 
   เครื่อง ANALOG     1. กดปุ่ม 6 หลังจากการเรียกและไม่มีคนรับสาย
  2. วางหูและรอการเรียกกลับ
   
   เครื่อง DIGITAL 1. กดปุ่ม 6 หรือปุ่ม CallBack หลังจากการเรียกและไม่มีคนรับสาย
  2. วางหูและรอการเรียกกลับ
   
P การฝากสายตามตัว ( Follow  Me )  การทำโปรแกรมที่เครื่องโทรศัพท์ เพื่อเปลี่ยน  จุดรับสา ไปยังหมายเลขอื่น
       กด * 21 * เบอร์ปลายทาง # เมื่อต้องการฝากสาย ( ทำที่ต้นทาง )
       กด * 21 * เบอร์ต้นทาง * เบอร์ปลายทางใหม่ # ( ทำที่ปลายทาง )
       กด # 21 # เมื่อต้องการยกเลิก
   
P การรับสายแทนกัน ( Call Pick up ) ปัจจุบัน ศสส.สป.มท. มีการกำหนดกลุ่ม เพื่อตัดรับสายแทนกันคือ  07